Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Projecte d'Enginyeria del Software i Bases de Dades (PESBD)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) ESSI
 • Obligatòria per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIG
BD - Pre-requisit per la EI , ETIG
ES2 - Pre-requisit per la EI , ETIG

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements obtinguts en les assignatures d'enginyeria del software i bases de dades, i d'altres coneixements específics de l'assignatura, mitjançant la realització, amb eines d'ajut al desenvolupament de software, d'un projecte d'anàlisi i disseny d'un sistema informàtic. Realitzar el projecte en equip, en condicions similars a la pràctica industrial.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Reforçament dels conceptes ja adquirits en enginyeria del software i bases de dades
 2. Coneixements bàsics de gestió de projectes
 3. Coneixements pràctics sobre eines CASE i entorns de desenvolupament

Habilitats

 1. Adquirir expertesa en ús d'eines de desenvolupament
 2. Seguiment disciplinat i sistemàtic de processos d'anàlisi i de disseny
 3. Reforçar l'expertesa de treballar en equip

Competències

 1. Treball en equip, amb rols diferenciats
 2. Capacitat de planificació
 3. Capacitat d'autoformació
 4. Saber continuar i reusar treball fet per altres
 5. Expressió oral i escrita

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Presentació i preparació del projecte
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 3,0 0 2,0 0 2,0 9,0
 • Laboratori:
  A teoria:
  - Presentació de l'assignatura
  - Explicació del funcionament del projecte
  - Activitats inicials de preparació dels grups

  Una sessió de laboratori destinada a:
  - Registre dels grups
  - Presa de contacte amb el tema del projecte
  - Assignació de rols
  - Exercitació inicial amb les eines del laboratori

 • Activitats de laboratori addicionals:
  Exercitació inicial i addicional amb les eines del laboratori
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Preparació dels grups (contactes, definició de rols...)
  Treball inicial del grup, consolidació de rols, comprensió i definició detallada del projecte.


2. Elements de Gestió de Projectes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 2,0 0 4,0
 • Laboratori:
  - Elements d'estimació, planificació i seguiment de projectes
  - Elements bàsics de gestió de projectes
  - Aplicació a la organització del projecte

3. Modelització visual en UML i RUP
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
10,0 0 0 0 0 5,0 0 15,0
Visió global d'un projecte usant UML i procés unificat (RUP).
Modelització del negoci.
Revisió de les tècniques d'anàlisi i disseny
Presentació del RUP
Representació en les eines CASE del laboratori

4. Presentació de projectes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 6,0 0 4,0 0 0 10,0
 • Laboratori:
  Dues presentacions on cada grup presenta el seu projecte, a meitat i a final del curs.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Preparació de la presentació

5. Desenvolupament del projecte
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 48,0 0 64,0 0 0 112,0
 • Laboratori:
  Sessions de laboratori amb professor consultor per a desenvolupar el projecte (aspectes tècnics fonamentalment)
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Treball de grup en laboratori (ús lliure) o en altres sales, complementàries a les sessions de laboratori en horari fixat


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
14,0 0 57,0 0 70,0 7,0 2,0 150,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 10,0
Total hores de treball per l'estudiant 160,0

Projecte

Descripció

El projecte consisteix en la definició d'un sistema informàtic, del que cal construir i entregar:
- planificació del projecte
- modelització del negoci
- llista de requisits
- especificació o model d'análisi
- model de disseny
- planificació de les proves
- documents associats i generats per les eines CASE

El projecte es realitza seguint un mètode de gestió de projectes (en concret el Procés Unificat, o RUP), i les entregues tenen a veure amb les fases o iteracions del mètode. Es fan dues entregues, una per la fase inicial, i al final per la fase d'elaboració.

El projecte realizat s'expressarà en llenguatges estandaritzats (UML, SQL, etc.) i es construirà amb les eines de desenvolupament disponibles. En principi, es disposa de les eines RSM i RDA (de IBM-Rational), i del Procés Unificat (RUP), a més de les altres eines disponibles al LCFIB

No es demana la implementació, però es podrà afegir opcionalment un prototip executable si hi ha temps.

Pla de desenvolupament

El projecte es realitzarà en equip.
L'enunciat és únic, i no descriu completament el que cal fer, es tracta de reproduir el que probablement es trobin en el mon del treball.
Els equips seran d'un mínim de 3 membres i un màxim de 5
A cada equip s'assignaran els rols de: gestor (responsable de la planificació i acompliment dels terminis, així com de la documentació), analista (responsable dels requisits i la especificació) i dissenyador (responsable del disseny i de les proves).
Cada grup tindrà un professor tutor que en farà el seguiment. La definició de rols es farà d'acord amb el professor.
Les entregues parcials tindran a veure amb les fases (i entregables) del mètode i faran referència a:
- Fase Inicial del RUP (segons Guia del Projecte)
- Fase d'Elaboració del RUP (segons Guia del Projecte)

Els mètodes seguits en cada part seran basats en els explicats a les assignatures de Enginyeria del Software I i II, i a Bases de Dades (i, si s'han seguit, a d'altres optatives del perfil corresponent), en algun cas amb adaptacions o modificacions. En tot cas, els temes no vistos anteriorment s'expliquen a les sessions de teoria.
Es seguirà el Procés Unificat (o RUP), en una versió adaptada a l'assignatura.
Com es pot observar a l'apartat de continguts, pel que fa a les sessions de desenvolupament, s'estima un temps total de dedicació al voltant de les 100 hores per a la realització del projecte

Metodologia docent

Explicacions de teoria: exposició de conceptes específics per al projecte.
Aquestes sessions s'intercalen en les hores de laboratori, en el moment que es necessari per al projecte, per tant tota l'activitat es fa en aules de laboratori (als apartats de contiguts i planificació s'especifica quant temps de explicacions teòriques inclou cada tema, com hores tipus T)

Sessions de laboratori: treball en equip assistit pel professor, discussions, negociació de propostes, presentació de treballs

Feina de laboratori fora de les classes, amb assistència de les eines del LCFIB

Mètode d'avaluació

Hi haurà les seguents qualificacions:
Nota de desenvolupament (NDes) -- participació i treball a les sessions de laboratori
Nota de la documentació del projecte (NDoc)
Nota de la presentació oral del projecte (NP)
Nota de cada rol (NR), que tindrà en compte l'exercici del rol, els documents associats (percentatges de participació), i la presentació (la part assumida pel rol)

L'equip tindrà una nota global que serà: NG = 0,1*NDes + 0,6*NDoc + 0,3*NP
I cada estudiant tindrà la nota N = 0,5*NG + 0,5*NR , segons el seu rol

Bibliografía bàsica

 • Diversos Apunts de les assignatures de Eng. del Soft i de BD's, UPC, .
 • Diversos Manuals de les eines CASE del laboratori, , .
 • Manuals de referència de UML, http://www.uml.org, , .
 • Craig Larman UML y patrones : una introducción al análisis y diseño orientado a objetos y al proceso unificado, Prentice Hall, 2003.
 • Enricos Manassis Practical software engineering : analysis and design for the .NET platform, Addison-Wesley, 2004.

Bibliografía complementària

 • Roger S. Pressman Ingeniería del software : un enfoque práctico, McGraw-Hill, 2006.
 • Ian Sommerville Ingeniería de software, Addison-Wesley Iberoamericana, 2002.
 • Terry Quatrani Visual modeling with Rational Rose 2002 and UML, Addison Wesley, 2003.
 • Per Kroll, Philippe Kruchten The Rational unified process made easy : a practitioner's guide to the RUP, Addison-Wesley, 2003.
 • OLIVE, Antoni Conceptual Modelling of Information Systems, Springer, 2007.

Enllaços web

 1. http://www.omg.org/
  Object Management Group


 2. http://www-306.ibm.com/software/rational/
  IBM Rational Software


 3. http://www-306.ibm.com/software/awdtools/rup/
  Rational Unified Process


 4. http://www.uml.org/
  UML Home Page


Capacitats prèvies

Essent una assignatura de projecte, es suposen els coneixements, habilitats i competències corresponents a les assignatures de l'àmbit propi, especialment tot allò que fa referència a la modelització usant UML, així com altres llenguatges estàndar (OCL, SQL, etc.)
Els prerequisits son Enginyeria del Software 1 i 2 i Bases de Dades


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil