Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Viabilitat de Projectes Empresarials (VPE)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) OE
 • Optativa per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIG
 • Optativa per a l'ETIS
E3 - Pre-requisit per la EI , ETIG , ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Els titulats universitaris es poden trobar davant la situació d'analitzar o emprendre un projecte de desenvolupament d'un negoci propi. Això es especialment cert en el cas dels enginyers/eres informàtics.
De tota manera, existeixen moments a la vida professional dels titulats en els que és important gaudir de les capacitats per a valorar o jutjar la idoneïtat de projectes empresarials realitzats o impulsats per tercers i/o per entendre les possibilitats d'èxit d'un nou producte o servei.
És per això que el objectiu d'aquesta assignatura es centra en proporcionar als alumnes el coneixement de les principals tècniques per analitzar la viabilitat de nous projectes empresarials, tant sobre la creació d'una nova empresa, com sobre la implantació de nous projectes, productes o serveis.
Estem davant d'una assignatura de projecte, eminentment pràctica, destinada a la creació d'un Pla de Negoci el més realista possible.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Comprendre el concepte de negoci/empresa i les claus principals d'èxit d'un nou projecte empresarial
 2. Valorar el paper de l'empresari/emprenedor i identificar el perfil i les habilitats necessàries per a impulsar un nou projecte
 3. Estructurar i dissenyar els aspectes de mercat, financers, operatius i humans que donen forma a un pla de negoci complert
 4. Treballar els elements comunicatius que requereix l'emprenedor per a realitzar una "venda" professional d'un nou projecte de negoci

Habilitats

 1. Gaudir de la capacitat de prioritzar els aspectes més rellevants a l'hora tant d'iniciar un negoci com de valorar un nou projecte empresarial
 2. Poder estructurar un pla de viabilitat de negoci de manera racional i efectiva
 3. Aprehendre les dificultats d'iniciar un nou projecte empresarial, tant en la dimensió tècnica com de mercat i de les relacions humanes
 4. Ser capaç de comunicar i defendre el contingut i la viabilitat d'un pla per a iniciar un nou projecte de negoci

Competències

(Informació no introduïda)

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Introducció a l'assignatura i aspectes clau de l'activitat empresarial
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
5,0 0 0 0 0 5,0 0 10,0

2. El concepte de negoci o projecte empresarial
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 2,0 0 4,0

3. L'emprenedor; el seu paper a la societat, característiques i perfil
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 1,0 0 2,0 1,0 6,0
 • Altres activitats:
  Sessíó de projectes: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

4. Anàlisi d'oportunitats de negoci i tècniques de generació de idees
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 2,0 0 3,0 2,0 10,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projectes: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

5. De la idea a l'empresa. Continguts del pla de negoci
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 2,0 0 4,0

6. Factors diferencials i competència. Anàlisi DAFO
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 1,0 0 2,0 1,0 6,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projectes: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

7. Oportunitat i forats de mercat
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 2,0 0 3,0 2,0 10,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projecte: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

8. Distribució
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 1,0 0 4,0 1,0 10,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projectes: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

9. Comunicació i marketing
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 2,0 0 3,0 2,0 10,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projecte: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

10. Necessitats de recursos
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 1,0 0 4,0 1,0 10,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projecte: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

11. Col·laboradors i equip humà
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 2,0 0 2,0 2,0 9,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projecte: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

12. Viabilitat tecnològica
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 0 0 1,0 0 2,0

13. Vendes i costos
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 1,0 0 3,0 1,0 8,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projecte: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

14. Fonts de financiació i rendibilitat
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 2,0 0 3,0 2,0 10,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projecte: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

15. Tancament del pla. Revisió de l'estructura lògica. Anàlisi d'objeccions
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 2,0 0 1,0 2,0 6,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projecte: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

16. La presentació del pla. L'emprenedor com a principal venedor
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 2,0 0 4,0

17. Algunes tècniques de comunicació i presentació
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 2,0 0 3,0 2,0 10,0
 • Altres activitats:
  Sessió de projecte: Desenvolupament del pla de negoci
 • Altres activitats fora d'horari fixat:
  Desenvolupament del pla de negoci

18. Presentació del pla a possibles inversors simulats
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 0 5,0 0 0 0 5,0
 • Altres activitats:
  Presentació del pla de negoci


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
46,0 0 0 24,0 0 45,0 19,0 134,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 2,0
Total hores de treball per l'estudiant 136,0

Metodologia docent

Durant les classes de "teoria" s'utilitza, bàsicament, la classe magistral complementada, a conveniència del tema, amb exemples previs de desenvolupament que permetin als alumnes obtenir idees pràctiques per al treball que hauran de fer en les sessions "de projecte".

En algun cas, les classes de teoria podran comptar amb alguna breu conferència d'algun emprenedor o directiu que proporcioni pautes reals sobre com ell/ella van tractar la problemàtica que es tracta a la sessió.

Respecte a les sessions de projecte, totes estan encaminades a que els alumnes avancin en la construcció del seu pla de negoci. A l'apartat 3.2 es detallen les diverses metodologies que s'utilitzen, i que van des de la dinàmica de grups i el brain storming fins a la recerca d'informació de mercat per Internet, la preparació de parts concretes del pla de negoci o la presentació creuada entre membres del grup de parts del pla.

La part de desenvolupament del projecte d'hores fixades serà acuradament pautada i orientada a facilitar la realització del pla de negoci. Més enllà de la bibliografia genèrica de referència, es facilitaran als alumnes articles concrets i material de lectura per a cadascun dels blocs de contingut. L'alumne haurà de llegir-los i extreure conclusions en els moments prefixats per a poder aplicar aquests a la realització del pla en les sessions de projecte.

Mètode d'avaluació

La avaluació consisteix en la presentació i defensa del pla de negoci final davant d'un tribunal format per els professors de l'assignatura i, opcionalment, algun altre professor o professional convidat.

La presentació del pla és un acte ubicat en un moment concret, però és també el resultat d'un treball realitzat al llarg del quadrimestre i per tant, només aquells que compleixin un requisits mínims podran passar a la fase de defensa pública. Es valorarà també en aquest acte la simulació d'un entorn professional: vestimenta i comunicació formal i estructurada, etc.

Per poder presentar el pla, els alumnes hauran d'haver estat presents a un mínim del 50% de les classes i els equips de treball hauran d'haver lliurat en temps i forma les activitats previstes al llarg de l'assignatura. El pla es fruit del treball en equip i donarà lloc a una nota d'equip; tot i que cada membre del grup serà responsable d'una de les seves parts que es valorarà mitjançant una nota individual.

Aquest sistema pretén fomentar l'esperit de treballar en grup i la assumpció real de responsabilitats compartides davant un objectiu comú.

Bibliografía bàsica

 • Oriol Amat Contabilidad y Finanzas para no financieros, Gestión 2000, 2002.
 • William Cohen El Plan de Marketing: Procedimientos, Formularios, Estrategia y Técnica, Ediciones Deusto, 2002.
 • José Mª Veciana Vergés La creación de empresas: un enfoque gerencial, Servicio de Estudios de La Caixa, nº 33.
 • Marcos Eguiguren, Esteban Barroso Empresa 3.0: Políticas y valores corporativos en una cultura empresarial sostenible, Ediciones Pirámide, 2011.

Bibliografía complementària

 • José María Veciana Vergés Función directiva, Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 1999.
 • Félix Velasco Aprender a elaborar un plan de negocio, Paidós, 2007.
 • Pedro Nueno Emprendiendo, el arte de crear empresas y sus artistas, Ediciones Deusto, 1999.
 • Manuel Ludevid Como crear su propia empresa: factores claves de gestión, Marcombo - Boixareu, 1986.
 • Hisrich, R., Peters, M., Sheperd, D. Entrepreneurship. Emprendedores, Mc Graw Hill, 2005.

Enllaços web

 1. http://www.emprender-en-aragon.es/guiaprac/


 2. http://www.odiseaWeb.com


 3. http://www.barcelonactiva.es
  Barcelona Activa (incubadora de negocis)


 4. http://www.psicologia-online.comtest/pf/index.html
  Tests de personalitat


 5. http://www.colorquiz.com
  Tests de inclinacions professionals


 6. http://pinnova.upc.es/Innova
  Programa Innova d'ajuda a l'emprenedor UPC


 7. http://www.belbin.com
  Tests de personalitat


Capacitats prèvies

Els alumnes hauran d'haver aprovat E3.

Es recomana cursar aquesta assignatura cap al final de la carrera.

El primer quadrimestre l'assignatura serà impartida en anglès. Es convenient que els alumnes tinguin coneixements previs d'aquest idioma.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil