Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Sistemes d'Informació per a les Organitzacions (SIO)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) ESSI
 • Optativa per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIG
BD - Pre-requisit per la EI , ETIG
E3 - Pre-requisit per la EI , ETIG

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Aquest es un curs introductori a tot l'ampli ventall de Sistemes d'Informació que hi pot haver dins les organitzacions tant públiques com privades. Dins aquest curs es mostra una evolució històrica i funcional del sistemes d'informació partint dels primers sistemes per a MRP-I y MRP-II, passant pels ERP i CRM, fins arribar als sistemes de BI i BSC.
Aquest curs també tracta de fer veure a l'alumne que un especialista en sistemes d'informació no tan sols és una persona que sap especificar i crear programari, sinó que ha de tenir unes capacitats de compressió de la estratègia global de la seva organització, saber quines necessitats d'informació tenen cadascuna de les diferents àrees funcionals i posseir habilitats d'abstracció i capacitats de comunicació a tots el nivells tant oral com escrita.

Objectius Específics

Coneixements

 1. (OC1) Concepte de sistema, aplicat a l'organització i al seu SI
 2. (OC2) Concepte de SI organitzacional, i els seus components
 3. (OC3) Concepte de SI transaccional, i els seus components
 4. (OC4) Concepte de SI decisional, i els seus components
 5. (OC5) Concepte del SI com una eina estratègica i de la informació com a recurs organitzatiu que cal gestionar com un actiu clau.

Habilitats

 1. (OH1) Identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 2. (OH2) Separar i abstreure els conceptes de darrera dels acrònims, identificar els acrònims habituals o de moda amb les necessitats funcionals concretes que amaguen i al inrevés.
 3. (OH3) Saber comunicar-se correctament segons l'interlocutor (saber parlar i saber escoltar).
 4. (OH4) Saber fer presentacions públiques per exposar conceptes i/o projectes de sistemes d'informació, i saber escriure articles especialitats en SI..
 5. (OH5) Saber llegir articles especialitats en SI amb esperit crític identificant l'objectivitat del articulista.

Competències

 1. (C1) Abstracció.
 2. (C2) Esperit crític.
 3. (C3) Comunicació oral i escrita.
 4. (C4) Treball en equip.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Teoria de Sistemes.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 1,0 3,0 6,0
1.1 Concepte de Sistema
1.2 Visions i Components de Sistemes
1.3 Coneixement i Control de Sistemes
1.4 Concepte de Sistema a les Organitzacions

2. Sistemes d'Informació.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 1,0 3,0 6,0
2.1 Concepte de Sistema d'Informació (SI).
2.2 Elements d'un Sistema d'Informació
2.3 Sistemes d'Informació i Sistemes Informàtics
2.4 Models de Sistemes d'Informació.
2.5 Evolució dels paradigmes de Sistemes d'Informació.
2.6 Impacte del SI dins les organitzacions.

3. El professional dels SI.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 2,0 0 0 0 1,0 0 3,0
3.1 El característiques del professional dels SI.
3.2 La importància de la comunicació.
3.3 Interlocutors possibles.
3.4 Funcions del director de SI.
3.5 La importància del valor afegit.
3.6 Saber 'vendre' projectes de SI dins les organitzacions.

4. Els SI en els processos de producció.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 0 0 3,0 3,0 7,0
4.1 Impacte dels SI a la producció.
4.2 Impacte dels SI a la logística.
4.3 Impacte dels SI al control de gestió.
4.4 Els primers SI als processos de producció: MRP i MRP-II

5. ERP.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 4,0 3,0 9,0
5.1 Evolució històrica fins al ERP.
5.2 Què és un ERP?.
5.3 Principals àrees dels ERPs.
5.3.1 Àrea Financera.
5.3.2 Àrea Comercial.
5.3.3 Àrea Logística.
5.3.4 Àrea Producció.
5.3.5 Àrea de Compres.
5.3.6 Àrees satèl·lits.
5.4 Implantació d'un ERP.
5.5 Criteris per l'elecció d'un ERP.
5.6 Criteris per l'elecció d'un implantador.
5.7 ERP al mercat estatal.
5.8 Present i futur dels ERP.

6. Innovació i re-enginyeria de processos
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 3,0 3,0 8,0
6.1 Concepte de tasca i procés.
6.2 Optimització clàssica dels processos.
6.3 Jerarquia del concepte procés
6.4 Innovació radical i no radical.
6.5 Què es re-enginyeria de processos (BPR)?.
6.6 Paper dels SI a la re-enginyeria de processos.
6.7 Fases del BPR.
6.8 Aprenentatge organitzatiu.

7. Avantatges competitius i Visió estratègica
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 3,0 0 0 0 3,0 3,0 11,0
7.1 Mercat i Competència.
7.2 Cadena de valor interna.
7.3 Cadena de valor externa.
7.4 Assolir avantatges competitius amb SI.
7.5 Visió estratègica dels SI.

8. Sistemes Decisionals
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 2,0 0 0 0 5,0 0 8,0
8.1 Informació estratègica.
8.2 SI per a la pressa de decisions.
8.3 SI transaccional i SI Decisional.
8.4 Evolució dels SI Decisionals.
8.5 SI de Pressa de Decisions
8.5.1 DSS.
8.5.2 EIS.
8.5.3 GDSS
8.5.4 EDSS

9. Intel·ligència de Negoci (BI)
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 0 0 4,0 3,0 10,0
9.1 Concepte de Intel·ligència de negoci (BI)
9.2 Elements de la Intel·ligència de negoci
9.3 Repositoris d'Informació per a sistemes de BI.
9.3.1 OLAP vs ROLAP
9.3.2 Els Magatzems de dades (DWH)
9.3.3 Arquitectura dels magatzems de dades
9.3.4 Eines ETL.
9.3.5 El model multidimensional.
9.3.6 MOLAP, ROLAP i HOLAP
9.4 Descobriment de Coneixement. i Mineria de Dades
9.4.1 Concepte de descobriment de Coneixement de Bases de dades (KDD)
9.4.2 Concepte de Mineria de Dades (DM)
9.4.3 Models predictius.
9.4.4 Tipus de coneixement.
9.4.5 Relacions amb altres disciplines.
9.5 Gestió i millora del rendiment organitzatiu amb BI (CPM i BPM)
9.6 Quadres de comandament integrals (BSC)

10. Intel·ligència Artificial i Negocis.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 1,0 0 0 0 3,0 0 5,0
10.1 Concepte d'Intel·ligència.
10.2 Concepte d'Intel·ligència Artificial.
10.3 Tipologia de SI basats en IA.
10.4 Àmbits d'actuació de la IA a les empreses.
10.5 Intel·ligència Artificial i Intel·ligència de negoci

11. Negoci electrònic: La cadena de valor virtual.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 4,0 3,0 9,0
11.1 Negoci electrònic.
11.2 Comerç electrònic.
11.3 Tipologies de comerç electrònic.
11.4 Evolució del comerç electrònic.
11.5 Mercats digitals
11.6 Els SI com a servei, el model ASP.
11.7 Comunitats de valor afegit.
11.8 La cadena de valor virtual.

12. Altres enfocaments estratègics i SI
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 3,0 6,0 11,0
12.1 El client. (CRM)
12.2 El proveïdor. (SCM)
12.3 Els fluixos de treball (WF)
12.4 Els empleats (Portal d'empleats)
12.5 Els documents (Gestió documental)
12.6 Els continguts (Gestió de continguts)
12.7 La integració (EAI)
12.8 Els processos (BPM)

13. Ponències dels alumnes sobre qualsevol tema relacionat amb l'assignatura.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 0 0 0 0 20,0 0 26,0
(contingut temàtic detallat variable cada any)

14. Articles escrits pels alumnes sobre el tema de la seva ponència.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 0 0 0 12,0 0 12,0
(contingut temàtic detallat variable cada any)


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
26,0 8,0 0 0 0 67,0 30,0 131,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 4,0
Total hores de treball per l'estudiant 135,0

Metodologia docent

El curs s'estructura en classes de teoria , classes de problemes i ponències.

Teoria:

Les classes de teoria consten d'explicacions del professor, i cobreixen la part principal del programa de l'assignatura. A més de presentar la teoria el professor motivarà als alumnes per a l'estudi aprofundit dels articles i casos pràctics que seran relacionats amb els temes del contingut en tractament.

Problemes:

Les classes de problemes es basen en les exposicions públiques dels propis alumnes dels articles o casos relacionats amb el contingut en tractament. Aquestes exposicions poden ser individuals o grupals. A cada sessió s'exposaran dos o tres articles/casos i posteriorment es farà un debat entre tots els alumnes sota la moderació i guiatge del professor per mirar d'aprofundir sobre la temàtica tractada.. S'espera la participació activa per part de tots els estudiants L'esperit crític i la participació han de ser el referents per aquestes sessions.
Altra forma d'obtenir punts és realitzar treballs de forma individual o grupal sobre els articles. La idea dels treballs és que fer-los sobre aquells articles de les lectures o aquells casos que no es veuen a classe.

Ponències:

A la part final del curs hi hauran sessions de ponències en la que els alumnes en grups escolliran i exposaran en forma de conferència un tema referent a la temàtica de l'assignatura i que no s'hagi tractat a classe. Les sessions de ponències son una mena de congres en el que els propis alumnes faran de conferenciants i de públic assistent. Les ponències s'han de complementar amb la redacció d'un article de caire divulgatiu com si s'escrivís per a una revista especialitzada.                

Mètode d'avaluació

Nota sobre 10

1) Articles i Casos (3 punts).
2 punts corresponents al contingut de les presentacions i treballs
1 punt corresponent a la forma (competència G4)

2) Ponència Final (3 punts)
2 punts corresponents al contingut de les presentacions i treball
1 punt corresponent a la forma (competència G4)

3) Participació a classe (1 Punt)

4) Examen final (3 punts)
    

Bibliografía bàsica

 • Varis Articles SIO Bloc 1, CPET, .
 • Varis Articles SIO Bloc 2, CPET, .
 • Varis Casos SIO, CPET, .
 • Jorge Fernández Transparències Teoria SIO, Es donaràn a classe, .

Bibliografía complementària

 • Peter Checkland and Sue Holwell. Information, systems and information systems : making sense of the field, John Wiley & Sons, 1998.
 • Rafael Andreu, Joan E. Ricart, Josep Valor Estrategia y sistemas de información, McGraw-Hill, 1996.
 • Varis Articles de revistes complementaris, DATA TI, NOVATICA, etc..., Any actual.

Enllaços web

(Informació no introduïda)

Capacitats prèvies

- Coneixement de les organitzacions (i en concret les empreses) des dels diferents punts de vista: organitzatiu, jurídic i econòmic.

A la vista d'aquestes capacitats, es suggereixen com a prerequisits les assignatures següents:
- Estructures Organitzatives


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil