Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Gestió de Sistemes d'Informació (GSI)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
6.0 (4.8 ECTS) ESSI
 • Obligatòria per a l'ETIG
BD - Pre-requisit per la ETIG
ES1 - Pre-requisit per la ETIG

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

L'objectiu d'aquest curs és introduir alguns conceptes de rellevància pràctica en l'activitat professional dels futurs enginyers tècnics i en particular, tot allò que fa referència a la gestió de sistemes d'informació (SI) informàtics a les organitzacions. Per abordar aquest objectiu farem dues aproximacions: estudiant els SI a les organitzacions, les seves característiques, la seva funció i com evolucionen, i per altre banda estudiarem els aspectes de gestió i control associats a l'activitat de desenvolupament i manteniment de software.

Més detalladament:
- Conèixer què és un Sistema d'Informació, amb independència de la base tecnològica que li doni suport, i comprendre la seva importància com a eina de treball i recurs estratègic per a una organització.
-'Conèixer la problemàtica associada a la utilització i l'aprofitament de la informàtica a les organitzacions.
- Obtenir una visió inicial de tot allò que fa referència a l'organització, direcció i conducció de projectes informàtics.
- Consolidar i completar els conceptes sobre mètodes i eines d'enginyeria del software que l'alumne coneix per l'assignatura prèvia "Enginyeria del software I", amb aplicació concreta als sistemes d'informació.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Introduir el significat de SI organitzacional, diferenciant-lo de la tecnologia que s'utilitza per a mecanitzar-lo. Estudiar l'evolució que ha tingut la informatització de SI a les organitzacions, discutint el seu impacte en diversos aspectes organitzatius generals i en aspectes particulars del departament de SI.
 2. Exposar la necessitat de planificar la mecanització del SI d'una organització, d'acord amb la seva estructura, cultura i estratègia corporativa - que també ha de ser planificada - i amb la funció que tal organització realitza en el seu context social.
  Ensenyar els principals enfocaments per a la planificació de SI; tant aquells que pretenen alinear-lo amb l'estratègia corporativa com els que pretenen impactar-la i millorar-la mitjançant un ús més o menys innovador de les tecnologies de la informació.
 3. Mostrar l'evolució, localitzacions i estructuracions internes clàssiques de l'àrea funcional o departament de SI, clarificant perfils, rols i llocs especialitzats dins de les seves àrees específiques, com desenvolupament, tècnica de sistemes, i administració de dades, entre d'altres.
  Entendre que s'entén per projecte informàtic de desenvolupament de SI, en el context de la informàtica de gestió, així com les dificultats associades a la seva gestió, a partir de l'enfocament de l'enginyeria del software.
 4. Saber de la definició i qualificació de projectes de desenvolupament, tant en la seva vessant d'estimació d'esforç, com en el que afecta a les tasques de planificació, programació, seguiment i control. Conèixer de forma crítica les mètriques i models utilitzats a l'estimació. Conèixer les eines informàtiques de suport a la gestió de projectes informàtics.
 5. Saber dels principals enfocaments per a l'avaluació econòmica d'alternatives de SI, identificant les conseqüències econòmiques que aquesta informatització pot portar a l'organització, des del punt de vista de la gestió del risc de projectes i carteres d'aplicacions.

Habilitats

 1. Promoure la participació activa en discussions de grup sobre temes relacionats amb l'assignatura o de tipus general, procurant fomentar la pròpia capacitat de comunicar-se -oralment o per escrit- i d'escoltar als demés.
 2. Promoure la participació activa en un equip a càrrec d'un projecte de definició, qualificació completa i documentació inicial d'un projecte de desenvolupament d'un petit SI, mitjançant la utilització d'eines informàtiques d'ajuda a aquestes tasques.
 3. Desenvolupar la capacitat de recerca i síntesi d'informació estudiant temes concrets de l'estat del art de la tecnologia aplicats a la temàtica de l'assignatura.

Competències

 1. Abstracció.
 2. Esperit crític.
 3. Comunicació oral i escrita.
 4. Treball en equip.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. GESTIÓ DE PROJECTES INFORMÀTICS.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
12,0 0 10,0 0 10,0 0 0 32,0
 • Laboratori:
  1.1. El projecte informàtic:
  - Concepte i etapes.
  - Gestió de recursos.
  - Organització i documentació.
  1.2. Models i mètriques d'estimació de càrregues.
  1.3. Planificació de projectes informàtics.
  1.4. Seguiment i control d'un projecte.
  1.5. Eines automatitzades d'Ajut a la Conducció de Projectes.

2. LA INFORMÀTICA A LES ORGANITZACIONS
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
10,0 0 0 0 0 2,0 0 12,0
 • Laboratori:
  2.1. Evolució de la informàtica a les organitzacions.
  2.2. El Departament d'Informàtica.
  2.3. Funcions a desenvolupar en el Departament d'Informàtica.
  2.4. Organització interna d'un Departament d'Informàtica:
  - Llocs de treball
  2.5. Relació amb els usuaris: Centre d'Informació.
  - Informàtica d'usuari final: l'exemple de l'ofimàtica.
  - Formació continuada
  2.6. Planificació informàtica.
  2.7. Control, seguretat i auditoria.
  2,8. Noves perspectives: BPR, Workflow, etc.

3. METODOLOGIES DE DISSENY DE SISTEMES D'INFORMACIÓ.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
8,0 0 0 0 0 2,0 0 10,0
 • Laboratori:
  3.1. Problemes principals en la construcció i el manteniment del
  software.
  - Productivitat en Informàtica: "crisi" del software.
  - Evolució històrica de les pràctiques d'Enginyeria del
  Software.
  - El problema de la qualitat del software.
  3.2. Metodologies de construcció de sistemes d'informació.

4. Ponències dels alumnes temes relacionats amb l'assignatura.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 10,0 0 0 0 1,0 0 11,0
 • Laboratori:
  (contingut variable cada any)

5. Articles escrits pels alumnes sobre el tema de la seva ponència.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 10,0 0 0 0 8,0 0 18,0
 • Laboratori:
  (contingut variable cada any)

6. Realització de la pràctica de gestió d'un Projecte Informàtic.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 0 0 25,0 0 0 25,0

7. Recerca d'informació i preparació exposició.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 0 0 10,0 0 0 10,0


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
30,0 20,0 10,0 0 45,0 13,0 0 118,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 2,0
Total hores de treball per l'estudiant 120,0

Metodologia docent

El curs s'estructura en classes de teoria, classes de problemes i classes de laboratori.

Teoria:
Les classes de teoria consten d'explicacions del professor, i cobreixen la part principal del programa de l'assignatura.

Problemes:
Les classes de problemes es basen en les exposicions públiques dels propis alumnes dels articles o casos relacionats amb el contingut en tractament. Aquestes exposicions han de ser en grup. A cada sessió s'exposarà un tema que un grup de 2 a 4 alumnes haurá preparat amb antelació i posteriorment es farà un debat entre tots els alumnes sota la moderació i guiatge del professor per mirar d'aprofundir sobre la temàtica tractada.. Finalment els alumnes ompliran un qüestionari sobre el tema tractat. Aquests qüestionaris serviran per mesurar la participació i proporcionar un feedback sobre l'interès i aprofitament de cada presentació.


Laboratori:
Es farà una simulació del procés de gestió d'un projecte informàtic. Els alumnes hauran de preparar una memòria sobre el projecte que gestionin incloent:
- L'informe de definició.
- L'informe de qualificació.
- Pla de gestió del projecte
La practica es farà amb una aplicació web de treball en grup de l'assignatura.

Aquesta pràctica no requerirà una dedicació intensiva davant l'ordinador, sinó que requerirà una atenció continuada al llarg de curs en curts periodes de comunicació amb el grup de treball.
Mètode d'avaluació

L'avaluació es farà d'acord als següents conceptes i percentatges sobre la nota final:
- 30% nota - PARTICIPACIÓ DE L'ALUMNE (Informes escrits de casos/articles, preguntes a classe, discussió de casos, ...)
- 30% nota - PRÀCTICA EN GRUP
- 40% nota - PROVA ESCRITA (Examen de l'assignatura)

Bibliografía bàsica

 • Peter Checkland and Sue Holwell. Information, systems and information systems : making sense of the field, John Wiley & Sons, 1998.
 • Robert B. Grady Practical software metrics for project management and process improvement, Prentice Hall, 1992.
 • Roger S. Pressman Ingeniería del software : un enfoque práctico, McGraw-Hill, 2006.
 • Àngel Ros Domingo, Jordi Viñallonga Plaza Gestió dels sistemes d'informació a l'empresa, Edicions UPC, 1995.

Bibliografía complementària

 • Barry W. Boehm Software engineering economics, Prentice-Hall, 1981.
 • Rafael Andreu, Joan E. Ricart, Josep Valor Estrategia y sistemas de información, McGraw-Hill, 1996.
 • Tom DeMarco Controlling software projects : management, measurement & estimation, Yourdon, 1982.
 • Frederick P. Brooks, Jr. The Mythical man-month : essays on sotware engineering, Addison-Wesley, 1995.
 • Frank Wellman Software costing : an objective approach to estimating and controlling the cost of computer software, Prentice-Hall, 1992.

Enllaços web

(Informació no introduïda)

Capacitats prèvies

Coneixements d'enginyeria del software.

A la vista d'aquestes capacitats, es suggereixen com a prerequisits les assignatures següents:

- Enginyeria del Software I
- Bases de Dades


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil