Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Disseny de Sistemes Basats en la Web (DSBW)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) ESSI
 • Optativa per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIG
ES2 - Pre-requisit per la EI , ETIG

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Estendre i integrar els coneixements adquirits en assignatures anteriors d'enginyeria del software per dissenyar aplicacions basades en el web amb un enfocament metodolològic, aplicant patrons de disseny i usant com a notació el llenguatge UML.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Conèixer les tecnologies Web necessàries per al desenvolupament d'aplicacions Web.
 2. Conèixer els principals models/patrons de negoci per sistemes basats en el Web
 3. Conèixer la metodologia de desenvolupament de les aplicacions Web.
 4. Conèixer els elements d'UML específics per al disseny d'aplicacions Web.
 5. Conèixer els patrons de disseny per al disseny d'aplicacions Web
 6. Conèixer XML i les seves aplicacions en el desenvolupament web

Habilitats

 1. Saber aplicar i integrar els coneixements adquirits en les assignatures d'Enginyeria del Programari, adaptant-los si cal a les especificitats del desenvolupament web.
 2. Saber construir els diferents models UML necessaris per documentar el desenvolupament de les aplicacions web.
 3. Saber identificar els patrons que es poden aplicar en un disseny web, i aplicar-los correctament.
 4. Saber implementar, desplegar i configurar aplicacions web.
 5. Saber identificar els principals riscos de seguretat de les aplicacions web i les estratègies per solucionar-los.
 6. Saber dissenyar i executar proves per a aplicacions web.

Competències

 1. Capacitat per dissenyar sistemes, components o processos que s'ajustin a unes necessitats, utilitzant els mètodes, tècniques i eines més adients en cada cas.
 2. Capacitat per argumentar lògicament les decisions preses, la feina feta o un punt de vista. Capacitat per donar opinions, raonaments i justificacions fonamentades per tal de convèncer.
 3. Capacitat per prendre decisions en presència d'incertesa o de requisits contradictoris
 4. Capacitat per estudiar de diverses fonts, identificant quan la informació rebuda a classe no és suficient i cercant informació complementària.
 5. Capacitat d'aprendre autònomament.
 6. Capacitat per treballar efectivament en grups petits de persones per a la resolució d'un problema de dificultat mitjana.
 7. Capacitat per presentar per escrit, de forma clara i correcta, els resultats de la pròpia feina (a nivell de documentar un lliurament de pràctiques).

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Introducció
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 4,0 0 0 0 6,0 0 12,0

2. Tecnologies web
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 2,0 6,0 0 6,0 6,0 0 24,0
Repàs i estudi de les tecnologies utilitzades per al desenvolupament d'aplicacions web

3. Metodologia per al desenvolupament d'aplicacions web. Models de negoci per a sistemes basats en el web.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 2,0 0 0 0 4,0 0 8,0
Repàs dels conceptes fonamentals sobre el cicle de vida del desenvolupament del software, fent especial ènfasi en les particularitats del l'entorn web.

4. Anàlisi i especificació de requisits d'aplicacions web.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 0 0 1,0 0 2,0

5. Disseny: Introducció, UX Model i arquitectura física i lògica d'una aplicació web.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 6,0 0 0 0 9,0 0 18,0

6. Disseny: notació UML per al disseny web.
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 2,0 0 0 0 4,0 0 8,0

7. Disseny: patrons per al disseny d'aplicacions web
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
8,0 12,0 4,0 0 4,0 20,0 0 48,0

8. Tècniques de prova d'aplicacions web
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 2,0 0 2,0 2,0 0 8,0

9. Seguretat de les aplicacions web
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 2,0 0 4,0

10. XML i Web
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 2,0 0 2,0 2,0 0 8,0


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
28,0 28,0 14,0 0 14,0 56,0 0 140,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 3,0
Total hores de treball per l'estudiant 143,0

Metodologia docent

Classes de Teoria: 2 hores setmana.
En les classes de teoria els professors presenten els continguts essencials de l'assignatura. Normalment els professors usen transparències, que els estudiants poden (i haurien de) obtenir abans de les classes.
Altres continguts de l'assignatura (no tan essencials) no són presentats a classe, però han de ser estudiats de manera autònoma pels propis estudiants. Aquests continguts són tan "obligatoris" com els altres, simplement que s'han d'estudiar de manera diferent. Els professors indiquen en quin moment del curs s'han d'haver estudiat aquests continguts i els recursos docents que es poden emprar. Moltes vegades, aquests recursos estan escrits en anglès.

Classes de Problemes: 2 hores setmana.
En les classes de problemes es practiquen els continguts de l'assignatura (els presentats a classe i els adquirits autònomament) mitjançant la realització de problemes. A vegades es requereix que els problemes s'hagin resolt (o almenys intentat resoldre) abans de la classe, i llavors la classe es destina a analitzar i discutir col·lectivament les millors solucions. Altres vegades, el problema es planteja i s'ha de resoldre en la mateixa classe, mitjançant l'aplicació de tècniques basades en l'aprenentatge cooperatiu. En altres ocasions, els alumnes seran invitats a fer presentacions curtes sobre algun tema relacionat amb l'assignatura.

Classes de Laboratori: 2 hores cada quinze dies.
Després d'una breu introducció per motivar les tasques a realitzar, els estudiants hauran de fer diverses tasques amb l'ordinador (instal·lar, configurar, implementar, provar, monitoritzar, etc.), d'acord amb un pla de treball preestablert i una llista d'objectius, l'assoliment total o parcial dels quals determinarà l'avaluació d'aquella sessió de laboratori.

Mètode d'avaluació

L'avaluació global de l'assignatura té en compte 4 elements:

+ Nota de Laboratori (NLab). Durant el curs, l'estudiant ha de participar en un mínim de 5 sessions de laboratori. En cada sessió, l'alumne que hi participi obtindrà una nota en funció del grau d'acompliment dels objectius preestablerts. La Nota de Laboratori serà la mitjana de les 5 millors sessions.

+ Nota d'Exercicis (NEx). Durant el curs, l'estudiant ha de realitzar i presentar personalment o en grup, depenent del cas, un mínim de 7 exercicis corresponents a sessions de problemes diferents. La Nota d'Exercicis serà la mitjana dels 7 millors exercicis.

+ Nota de l'Examen final (NEF).

+ Nota de Participació (NPart). Aquesta nota valora la participació activa dels alumnes tant a les classes de teoria com a les de problemes, així com també la participació en el fòrum electrònic de l'assignatura.

Nota Actes Avaluatoris (NAA) = 0.25*NLab + MAX((0.25*NEx + 0.45*NEF), 0.70*NEF)

Nota Final = Min((NAA + 0.10*NPart), 10)

Bibliografía bàsica

 • Jim Conallen: Building web applications with UML. Second Edition, Addison-Wesley, 2003.
 • Roger S. Pressman, David Lowe: Web Engineering: A Practioner's Approach, McGraw-Hill, 2008.
 • Gerti Kappel et al. [editors]: Web engineering : the discipline of systematic development of web applications, John Wiley & Sons, 2006.
 • Leon Shklar, Rich Rosen: Web Application Architecture: Principles, Protocols and Practices. Second Edition, John Wiley & Sons, 2009.

Bibliografía complementària

 • Martin Fowler Patterns of enterprise application architecture, Addison-Wesley, 2003.
 • Stefano Ceri ... [et al.] Designing data-intensive web applications, Morgan Kaufmann, 2003.
 • JOHNSON, Rod; HOELLER, Juergen Expert One-on-One J2EE Development without EJB, Wiley, 2004.
 • Deepak Alur, John Crupi, Dan Malks Core J2EE patterns : best practices and design strategies, Prentice Hall PTR, 2003.
 • VAN DER VLIST, Eric et al. Professional Web 2.0 Programming, Wiley, 2007.

Enllaços web

 1. http://www.welie.com/patterns/
  Lloc Web amb un extens catàleg de Patrons per al Disseny Extern d'Aplicacions Web.


 2. http://webdeveloper.com/
  Lloc web de referència per als desenvolupadors d'Aplicacions Web.


 3. http://www.adictosaltrabajo.com/index.php?pagina=tutoriales
  Tutorials en espanyol sobre diferents tecnologies i productes.


 4. http://www.w3schools.com/
  Tutorials sobre tecnologies Web.


 5. http://www.rspa.com/spi/index.html#webe
  Lloc web dels autors del llibre "Ingeniería del Software. Un enfoque práctico. 6a Ed.". S'hi troba un repositari força complet d'enllaços relacionats amb l'Enginyeria Web.


 6. http://www-106.ibm.com/developerworks/patterns/library/index.html
  IBM: Patrons per al comerç electrònic


 7. http://www.javapassion.com/j2eeadvanced/index0.html
  Pàgina que conté una enorme quantitat d'enllaços útils per al desenvolupament d'aplicacions web amb J2EE


 8. http://java.sun.com/blueprints/enterprise/
  Lloc web de SUN amb guies, patrons i codi d'exemple per al desenvolupament d'aplicacions J2EE


Capacitats prèvies

1) Saber què és una especificació (formal) en UML/OCL dels requisits funcionals i no funcionals d'un sistema.
2) Saber el context en què es pot fer el disseny d'un sistema i, en particular, quines són les activitats prèvies i següents.
3) Saber què és l'arquitectura del programari, i quins estils arquitectònics hi ha (l'arquitectura en capes és un d'ells).
4) Conèixer els principis del disseny orientat a objectes.
5) Conèixer el concepte de patrons de disseny i els patrons de disseny principals.
6) Conèixer els elements de l'UML específics del disseny.
7) Conèixer les característiques principals de les plataformes de components distribuïts.

A la vista d'aquestes capacitats, es suggereixen com a prerequisits l'assignatura següent: Enginyeria del Software II (ES2)


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil