Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Disseny i Administració de Bases de Dades (DABD)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) ESSI
 • Optativa per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIG
 • Optativa per a l'ETIS
BD - Pre-requisit per la EI , ETIG , ETIS
ES1 - Pre-requisit per la EI , ETIG , ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

En l'assignatura "Bases de Dades" que precedeix a aquesta, s'han estudiat models de BD, en particular el Model Relacional i alguns llenguatges relacionals com el SQL i l'àlgebra relacional. En aquesta assignatura es pretén aprendre a fer el disseny lògic de BDR (Bases de Dades Relacionals) per a sistemes d'informació, discutint la problemàtica i multiplicitat que això representa. Els esquemes lògics resultants seran implementats sobre algun sistema relacional, analitzant les seves dificultats i limitacions. Finalment estudiarem les característiques per a un bon disseny físic de BDR, i en particular aquells paràmetres d'optimització i ajust (tuning) més habituals als sistemes relacionals del mercat.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Obtenció de l'esquema lògic d'una Base de Dades d'un SI.
 2. Formes normals d'un esquema lògic d'un sistema d'informació operacional.
 3. Diferències entre sistemes operacionals i decisionals.
 4. Esquema físic d'una Base de Dades.
 5. Optimització de consultes.

Habilitats

 1. Transformar l'esquema conceptual en UML (Unified Modeling Languaje) a sentències SQL de creació de taules, expressió de diferents claus i restriccions d'integritat.
 2. Distingir entors decisionals i operationals.
 3. Entendre el pla d'accés d'una consulta.
 4. Optimitzar les consultes crítiques del nostre SI.
 5. Afinar (tuning) un SGBD.

Competències

 1. Capacitat per resoldre problemes aplicant els mètodes de la ciència i l'enginyeria.
 2. Capacitat per al raonament crític i lògico-matemàtic.
 3. Capacitat per presentar per escrit, de forma clara i correcta, els resultats de la pròpia feina (a nivell de documentar un lliurament de pràctiques).
 4. Capacitat per treballar efectivament en grups petits de persones per a la resolució d'un problema de dificultat mitjana.
 5. Vetllar pel bon ús dels recursos dels què es disposa.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Introducció al disseny de BD
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 1,0 0 0 1,0 0 5,0
1.1 El disseny de BD en el cicle de vida d'un SI, per a empreses
1.2 Etapes en el disseny de BD
1.3 Alternatives de disseny

2. Disseny lògic de BDR
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
11,0 0 6,0 0 5,0 15,0 0 37,0
2.1 Valors nuls
2.2 Traducció d'associacions
2.3 Traducció de generalització/especialització
2.4 Classes vs associacions
2.5 Atributs multivaluats
2.6 Normalització
 • Laboratori:
  Traducció a relacional

3. Sistemes de suport a la presa de decisions
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
5,0 0 1,0 0 1,0 5,0 0 12,0
3.1 Magatzems de dades
3.2 Bases de dades multidimensionals (eines OLAP)
 • Laboratori:
  Realització de consultes multidimensionals amb SQL

4. Disseny físic de BDR
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 8,0 0 9,0 4,0 0 25,0
4.1 Creació d'scripts
4.2 Implementació de restriccions d'integritat
4.3 Surrogates
4.4 Abraçada mortal de definició i càrrega
4.5 Particionament horitzontal i vertical
4.6 Agregació
4.7 Materialització de vistes
 • Laboratori:
  Implementació del disseny físic a un SGBD (Oracle).
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Instal.lació d'un SGBD (Oracle).

5. Optimització de consultes
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
12,0 0 4,0 0 4,0 16,0 0 36,0
5.1 Optimització semantica
5.2 Optimització sintàctica
5.3 Camins d'accés
5.4 Algorismes de projecció i ordenació
5.5 Algorismes de join
5.6 Estimació de resultats intermitjos
5.7 Tècniques avançades d'indexació
 • Laboratori:
  Definició d'estructures d'accés.

6. Administració
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
9,0 0 6,0 0 8,0 9,0 0 32,0
6.1 Introducció
6.2 Monitors i pla de la consulta
6.3 Càrrega de treball
6.4 Transaccions
6.5 Seguretat
6.6 Fitxers i paràmetres del sistema
 • Laboratori:
  Obtenció i interpretació de pla de consultes


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
44,0 0 26,0 0 27,0 50,0 0 147,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 3,0
Total hores de treball per l'estudiant 150,0

Metodologia docent

El curs s'estructura en classes de teoria i laboratori.

Teoria: Les classes de teoria consten d'explicacions del professor, i cobreixen la part principal del programa de l'assignatura.

Laboratori: Fonamentalment, les classes de laboratori es dedicaran a que l'alumne practiqui (amb i sense ordinador) el que s'ha vist a teoria, mitjançant exercicis puntuables que es realitzaran en hores de classe. S'utilitzaran algunes eines d'ajut al disseny i administració de BDR, i un SGBD concret (Oracle).

Mètode d'avaluació

Nota final = 70% min(10,P) + 20% E + 10%C

E = nota de l'examen final
P = promig ponderat de les notes dels qüestionaris i de les 11 sessions de laboratori
C = avaluació entre companys

Càlcul de P:
1) Multiplicar la nota obtinguda a cadascuna de les activitats per un pes igual a 1, 2, 4 o 8 (depenent del contingut de la activitat en questió)
2) Dividir la suma d'aquests valors per la suma de pesos assignats menys 8

Càlcul de C: els estudiants tindran diverses parelles durant el semestre. Al final hauran de valorar-les. Prenent com a base aquestes valoracions, el professor assignarà la nota.

Examen: els estudiants tindran (o no) dret a triar les preguntes que responen en funció de la seva participació durant el semestre a l'activitat per a proposar preguntes d'examen.

Bibliografía bàsica

 • Jaume Sistac i Planas, coordinador; Albert Abelló Gamazo ... [et al.] Disseny de bases de dades, Universitat Oberta de Catalunya, 2002.
 • Dennis E. Shasha Database tuning : a principled approach, Prentice Hall, 1992.
 • Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke Database management systems, McGraw-Hill, 2003.
 • Toby J. Teorey Database modeling and design, Morgan Kaufmann, 1999.
 • Sam Lightstone, Toby Teorey, Tom Nadeau Physical database design : the database professional's guide to exploiting indexes, views, storage, and more, Morgan Kaufmann Publishers, 2007.
 • Golfarelli, Matteo and Rizzi, Stefano Data Warehouse design, McGraw-Hill, 2009.

Bibliografía complementària

 • Peter Gulutzan, Trudy Pelzer SQL-99 complete, really, R & D books, 1999.
 • Jim Melton, Alan R. Simon SQL : understanding relational, language components, Morgan Kaufmann, 2002.
 • W.H. Inmon, Claudia Imhoff, Ryan Sousa Corporate information factory, John Wiley, 2001.
 • C. T. Yu and W. Meng Principles of database query processing for advanced applications, Morgan Kaufmann, 1998.
 • Ralph Kimball ...[et al.] The Data warehouse lifecycle toolkit : expert methods for designing, developing, and deploying data warehouses, John Wiley & Sons, 1998.
 • Ling Liu, M. Tamer Özsu (Eds.) Encyclopedia of Database Systems, Springer, 2009.
 • Malinowski, Elbieta and Zimányi, Esteban Advanced Data Warehouse Design, Springer , 2008.

Enllaços web

 1. http://www.oracle.com
  Pàgines web de Oracle.


 2. http://www.olapreport.com
  Informació sobre eines OLAP


Capacitats prèvies

Com a prerrequisit de l'assignatura es demana haver cursat abans l'assignatura "Bases de Dades" i "Enginyeria del Software 1".


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil