Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Configuració i Avaluació del Rendiment de Sistemes (CARS)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) AC
 • Optativa per a l'EI
PROSO - Pre-requisit per la EI
XC - Pre-requisit per la EI

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

En acabar l'assignatura els alumnes coneixeran les necessitats d'avaluar el rendiment i seran capaços de preveure, analitzar i sintonitzar el comportament de l'entorn d'execució (hardware, sistema operatiu, xarxa, màquina virtual, servidor d'aplicacions, etc.) per tal de millorar el rendiment de les aplicacions que es requereixen en el què es coneix com a societat de la informació.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Coneixer els escenaris tecnològics habituals on s'executen les aplicacions informàtiques actuals i les tecnologies avançades relacionades.
 2. Coneixer les plataformes d'execució actuals (servidors d'aplicacions) orientades a l'execució d'aplicacions que donen vida a la societat de la informació.
 3. Coneixer les crides a sistema i comandes específiques orientades a la obtenció i/o modificació dels paràmetres del sistema (hardware i sistema operatiu, xarxa, màquina virtual, servidor d'aplicacions etc.)
 4. Coneixer les tècniques bàsiques de modelització i anàlisi poder avaluar el rendiment dels sistemes.

Habilitats

 1. Entendre l'estructura (tots els nivells: hardware, SO, i resta de nivells) del sistema on s'executen certes aplicacions.
 2. Determinar les eines més adequades per a l'estudi del rendiment d'un sistema.
 3. Definir les mètriques (informació) per evaluar el rendiment d'un sistema.
 4. Entendre la relació entre les diferents mètriques i estimant altres mètriques no observades.
 5. Sintonitzar els sistemes per millorar-ne el seu rendiment a través de la modificació dels paràmetres del sistema.

Competències

 1. (1) Capacitat per treballar efectivament en grups petits de persones per a la resolució d'un problema de dificultat mitjana.
 2. Capacitat per resoldre problemes poc estructurats.
 3. Capacitat per fer síntesis de coneixement (tant formals com informals) convincents de manera escrita i oral.
 4. Capacitat per compendre altres mètodes de raonament.
 5. Capacitat de treballar sense disposar de tota la informació.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. INTRODUCCIÓ
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 1,0 0 3,0
- Alguns conceptes preliminars
- Conceptes de rendiment i monitorització
- Identificació dels recursos del sistema

2. TÈCNIQUES DE MESURA DEL RENDIMENT
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 0 0 8,0 0 12,0
Caracteritzar el sistema en termes de rendiment.
Introduir alguns conceptes bàsics sobre medició, com ara profiling o fases d'un programa, i el tipus d'informació a capturar (dades del sistema, events del hardware, temps,...).
Veure com instrumentar un programa i en quins moments (codi font, compilacio, binari,...) es adequat o possible, construint les propies eines de mesura.

3. TÈCNIQUES D'ANÀLISI DEL RENDIMENT
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
5,0 0 0 0 0 6,0 0 11,0
- L'escenari actual
- Evaluació d'aquestes aplicacions
- Caracterització de la càrrega
- Web Services i J2EE
- Monitorització d'aplicacions J2EE

4. RENDIMENT DE SISTEMES DISTRIBUITS
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 0 0 6,0 0 9,0
Els sistemes distribuits, composats per diferents equips que interaccionen
entre sí, presenten característiques específiques pel que fa a rendiment. La
interacció entre els diferents equips fa que el rendiment global del sistema
es vegi determinat per la comunicació entre els equips.

5. MODELITZACIÓ DE SISTEMES
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 6,0 0 8,0
L'alumne prepararà uns posters sobre un tema relacionat i el defensarà/presentarà a la resta.
(*) Son dues setmanes, dependrà del quadrimestre.

6. PRÀCTICA 0 : INTRODUCCIÓ A L'ENTORN
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 3,0 0 5,0 0 0 8,0
1- presa de contacte amb l'entorn de les pràctiques

7. PRÀCTICA I : AVALUACIÓ DEL RENDIMENT DEL SISTEMA
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 12,0 0 8,0 0 0 20,0
2- Extracció d'informació del sistema, traceig i parametrització
3- Construcció d'un módul per a extreure informació
4- Preparar un test adequat a un recurs hardware concret
5- Avaluació per simulació del recurs i comparativa simulació-realitat

8. PRÀCTICA II : CONFIGURACIÓ DEL RENDIMENT EN SISTEMES DISTRIBUITS
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 12,0 0 8,0 0 0 20,0
6- Instal·lar i avaluar el principals paràmetres de la JVM i servidor web.
7- Fer el deployment d'una aplicació (J2EE+ WS) i veure els principals indicadors.
8- Obtenció dels paràmetres del sistema i correlar-los amb els dels nivells superiors.
9- Fer Tunning del sistema i considerar el canvi de configuracions.

9. PRÀCTICA III : APLICACIONS PRÀCTIQUES DE LA MODELITZACIÓ DE SISTEMES
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
0 0 12,0 0 8,0 0 0 20,0
10- Introducció al QNAP
11- Estudi del rendiment d'un sistema mitjançant QNAP
12- Resolució d'un cas pràctic de sistema amb QNAP
13- Modelització d'un sistema web amb QNAP i resolució

10. BENCHMARKING I CARACTERITZACIÓ D'APLICACIONS
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 0 0 8,0 0 12,0
Per tal de mesurar el rendiment d'un sistema, cal sotmetre'l a condicions
realistes i usar un workload real o com a mínim realista. L'elecció d'un
workload adequat que permeti extrapolar el rendiment del sistema sota
condicions diverses és el principal objectiu del benchmarking. Per tal de
crear workloads sintètics que siguin representatius de condicions reals, els
workloads reals han de ser estudiats i caracteritzats adequadament.

11. SIMULACIÓ
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 0 0 7,0 0 11,0
Introduccio a la simulacio com a eina de mesura.
Us de maquines virtuals per a poder extendre la capacitat real del sistema i avaluar el comportament de futures plataformes.


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
24,0 0 39,0 0 29,0 42,0 0 134,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 6,0
Total hores de treball per l'estudiant 140,0

Metodologia docent

L'assignatura està concebuda sobre el treball pràctic que l'alumne ha de desenvolupar en les sessions de laboratori, això sí, recolzada sobre una base teòrica.

La base teòrica es desenvolupara en classes magistrals organitzades i dirigides pel professor.

L'alumne també participarà activament a partir de referencies bibliogràfiques i documentació que el professor li facilitarà sobre un tema relacionat amb l'assignatura.

La vessant pràctica de l'assignatura es desenvoluparà als laboratoris docents, mitjançant la realització d'un seguit de pràctiques tutelades. La realització d'aquestes pràctiques es farà íntegrament en les hores de laboratori assignades.
Les pràctiques seran inicialment experiments d'abast limitat per facilitar l'asoliment dels objectius previstos i posteriorment caldrà aplicar tots els coneixements adquirits per optimitzar una determinada situació.

L'estudiant haurà de realitzar un informe de cadascuna de les pràctiques que també faran ús d'aquest espai d'aprenentatge virtual i seguiran el mateix mètode que l'exposat anteriorment.

Mètode d'avaluació

Per avaluar l'assignatura es tenen en compte quatre qualificacions:

a. Examen final de Teoria (EFT)
b. Avaluació continuada de Teoria (EcT), que és la mitjana dels controls realitzats durant el curs
c. Nota de Laboratori (NL), que és la mitjana de totes les pràctiques de laboratori (NotaPr).
b. Nota de Participació (NoP) (Treball final). L'estudiant presentarà a final de curs un treball en format poster, article o presentació oral, on mostri l'experiència adquirida en les sessions de laboratori, basant-se en una plataforma, arquitectura o eina emprada.
CAP de les proves és obligatòria. Només en el cas de no assisitir a cap dels actes avaluatoris la nota final de l'assignatura serà No Presentat. La nota final s'obtindrà a partir de les següents fórmules:

EcT = 1/2*(Control P1) + 1/2*(Control P2)
NT = MAX(EcT, EFT)
NL = 1/num.pract*[(NotaPr 1) + ... + (NotaPr n)]
NoP= Nota de Participació (20%)

NActa = (0,40*NL + 0,40*NT + 0,20*NoP)

Bibliografía bàsica

 • Professors de l'assignatura Documentació de l'assignatura CARS, FIB, 2005.
 • Xavier Molero, Carlos Juiz, Miguel Jesus Rodeño Evaluación y modelado del rendimiento de los sistemas informáticos, Prentice Hall, 2004.

Bibliografía complementària

 • Samuel Kounev and Alejandro Buchmann Performance Modeling and Evaluation of Large-Scale J2EE Applications, Proceedings of the 29th International Conference of the CMG, 2003.
 • Daniel A. Menascé, Virgilio A.F. Almeida Capacity planning for web services : metrics, models, and methods, Prentice Hall,, 2002.
 • Gian-Paolo D. Musumeci and Mike Loukides System performance tuning, O'Relly, 2002.
 • Stacy Joines, Ruth Willenborg, and Ken Hygh Performance analysis for Java web sites, Addison-Wesley, 2003.

Enllaços web

(Informació no introduïda)

Capacitats prèvies

- Saber que és un SO i les seves funcionalitats fonamentals.
- Coneixer les parts internes del SO i la gestió de la xarxa des de la part de transport a les aplicacions.
- Coneixer els elements bàsics de l'arquitectura d'un ordinador que permeten mesurar el rendiment i/o extreure paràmetres per a evaluar un sistema.
- Coneixer Java i les seves tecnologies associades.
- Coneixer conceptes fonamentals sobre aplicacions distribuïdes.
- Coneixer els protocols bàsics de comunicació de les aplicacions distribuïdes.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil