Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Tècniques i Processos de Gestió Empresarial (TPGE)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) OE
 • Optativa per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIG
E3 - Pre-requisit per la EI , ETIG

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Aprofundir en el coneixement dels processos i les activitats que es desenvolupen a l'interior de l'Empresa en les àrees funcionals de producció, logística, distribució i comercialització. Proporcionar-ne una visió complerta i integradora com elements interconnectats de la cadena operativa de servei i subministrament al client.
Es desenvoluparan el elements bàsics d'una direcció d'operacions, així com els aspectes principals de gestió logística, comercial i de marketing que afecten a la cadena de subministre.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Entendre el conceptes bàsics de la cadena de subministrament: producció, logística i comercialització.
 2. Tenir una visió concreta de la planificació, programació i control de la producció. Així com de la gestió de materials i aspectes bàsics de qualitat i manteniment.
 3. Entendre els conceptes bàsics de logística i distribució. A més dels processos de càlcul d'itineraris.
 4. Introduir als alumnes en el conceptes bàsics de comercialització de productes a través de Marketing i les seves diferents polítiques en quan a preu, producte, distribució, etc. Conèixer la interrelació entre producció i la gestió comercial.
 5. Conèixer el funcionament general de la planificació i control de projectes així com les eines principals per dur-la a terme.

Habilitats

 1. Tenir una visió general i integrada de la cadena de subministrament de client, així com disposar dels principals coneixements i eines per afrontar un projecte professional en aquests àmbits.
 2. Conèixer les eines bàsiques per generar projeccions a partir de dades històriques, així com les principals implicacions en convertir-les en previsions.

Competències

 1. Capacitat de resoldre problemes aplicant els mètodes de la ciència i l'enginyeria
 2. Capacitat d'abstracció. Capacitat d'enfrontar-se a problemes nous recorrent conscientment a estratègies que han estat útils en problemes resolts anteriorment.
 3. Capacitat per treballar efectivament en grups petits de persones per a la resolució d'un problema de dificultat mitjana.
 4. Vetllar pel bon ús dels recursos què es disposa
 5. Motivació per la qualitat i la millora continua.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Introducció a la cadena de subministrament al client
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 2,0 0 0 0 2,0 0 6,0

2. Projectes. Programació i control
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 2,0 0 0 5,0 0 10,0
 • Laboratori:
  Pràctica amb MsProject

3. Projecció i previsions
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 2,0 0 0 5,0 0 10,0
 • Laboratori:
  Pràctica amb Excel

4. Planificació de la producció
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 2,0 0 0 5,0 0 10,0
 • Laboratori:
  Pràctica amb Excel

5. Gestió d'estocs
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 2,0 0 0 5,0 0 10,0

6. Programació i control d'operacions
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
8,0 0 4,0 2,0 0 12,0 0 26,0
 • Altres activitats:
  Demostració de la Programació d'operacions amb un ERP (MRP)
 • Laboratori:
  Pràctica amb Aplicació MRP I + II

7. Qualitat / Renovació i Manteniment
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 0 0 2,0 0 5,0

8. Filosofia JIT (Just In Time) i noves tècniques
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 0 0 2,0 0 5,0

9. Logística i distribució
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
7,0 0 2,0 0 0 8,0 0 17,0

10. Comercialització. Estratègies de Marketing
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
7,0 0 2,0 0 0 10,0 0 19,0
 • Laboratori:
  Pràctica usant Internet

11. Sistemes d'informació, programaris ERP, funcions del responsable d'informàtica
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 2,0 0 2,0 0 5,0 0 13,0
 • Altres activitats:
  Conferència d'un responsable de sistemes d'una empresa industrial


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
46,0 4,0 16,0 4,0 0 61,0 0 131,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 4,0
Total hores de treball per l'estudiant 135,0

Metodologia docent

S'utilitzarà la classe magistral acompanyada d'exercicis a desenvolupar a classe. Aquests exercicis estaran orientats a què l'alumne entengui i reflexioni sobre el tema en concret en el qual es treballa. L'exercici consistirà en la resolució d'un cas/problema a través de les tècniques apreses i habitualment utilitzant eines informàtiques, discussió de situacions i/o presentació en públic.
A més es proposaran 1 o 2 sortides relacionades amb l'assignatura així com la presentació a l'aula per part d'alguna empresa d'una tècnica o programa de producció.

Mètode d'avaluació

Els elements d'avaluació seran els següents:
- Un examen parcial - P1
- Un examen parcial - P2
- Participació i resolució d'exercicis a classe - E
- Examen final - F

La nota es calcularà de la següent forma:

Si (P1 >= 3.5) i P2 >= 3.5) llavors Nota = max(0.2*E + 0.4*P1 + 0.4*P2; 0.2*E+0.8*F)
altrament, Nota = 0.2*E+0.8*F

En cas que (0,2*E+0,4*P1+0.4*P2 >= 5) I (P1 >= 3.5) I (P2 >= 3.5) no serà necessari realitzar examen final (F).

Bibliografía bàsica

 • Ramón Companys Pascual Previsión tecnológica y de la demanda, Marcombo Boixareu, 1990.
 • Ramón Companys Pascual Planificación y programación de la producción, Marcombo-Boixareu editores, 1989.
 • Ramón Companys Pascual, Joan B. Fonollosa i Guardiet Nuevas técnicas de gestión de stocks : MRP y JIT, Marcombo, 1989.
 • Ronald H. Ballou Logística empresarial : control y planificación, Díaz de Santos, 1991.
 • Philip Kotler ... [et al.] Dirección de marketing : edición del milenio, Prentice Hall, 2000.

Bibliografía complementària

 • Ramón Companys Pascual, Albert Corominas Subias Organización de la producción I : diseño de sistemas productivos, Edicions UPC, 1993-1994.
 • Ramón Companys Pascual, Albert Corominas Subias Organización de la producción II : dirección de operaciones, Edicions UPC, 1995-1996.
 • José A. Domínguez Machuca ... [et al.] Dirección de operaciones : aspectos tácticos y operativos en la producción y los servicios, McGraw-Hill, 1995.
 • Lluís Cuatrecasas Gestión integral de la calidad : implantación, control y certificación, Gestión 2000, 2001.
 • Bernat López-Pinto Ruiz La esencia del Marketing, Edicions UPC, 2001.
 • August Casanovas, Lluís Cuatrecasas Logística empresarial : [gestión integral de la información y material en la empresa], Gestión 2000, 2003.

Enllaços web

(Informació no introduïda)

Capacitats prèvies

Haver superat l'assignatura E3.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil