Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Presa de Decisions i Gestió de Projectes Empresarials (PDGPE)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) OE
 • Obligatòria per a l'ETIG
 • Optativa per a l'EI
 • Optativa per a l'ETIS
E3 - Pre-requisit per la EI , ETIG , ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

No seria excessivament exagerat dir que la presa de decisions és un procés tan natural i necessari per a les persones com pugui ser el fet de respirar. Totes les persones saben com prendre decisions de forma més o menys intuïtiva. Malgrat tot, no està gens clar que les persones hagin après a prendre les millors decisions. La millora de les decisions preses és un objectiu encara més rellevant dins de l'àmbit de l'empresa o els projectes empresarials.

El professional qualificat, a mesura que creix professionalment, esdevé cada cop menys tècnic i més gestor. Des d'aquesta perspectiva, es justifica desenvolupar unes habilitats de comunicació, negociació i gestió. L'assignatura, fa èmfasi en la presa de decisions i les distintes tècniques i aspectes a considerar per millorar aquesta habilitat bàsica per a tot gestor.

D'altra banda, els projectes constitueixen una unitat de gestió freqüent a l'empresa, l'assignatura aborda els diferents aspectes i tècniques per a la gestió dels projectes, que es poden aplicar en diferents situacions incloent-hi els projectes de caire informàtic. S'aborden des de la definició i organització inicial del projecte, les tècniques de gestió i optimització de temps, recursos i costos, fins a la utilització d'eines informàtiques de suport.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Aportar una àmplia visió del procés de decisió, i emmarcar-lo en el context de la organització, tot estudiant tècniques i conceptes relacionats, com aspectes psicològics que afecten al decisor, tècniques de decisió en grups, el paper de la creativitat, etc.
 2. Defensar la importància de l'anàlisi formal d'una decisió com a eina per obtenir millors decisions. Aprofundir en alguns dels model concrets de decisió, com a exemples concrets d'anàlisis i formalització.
 3. Desenvolupar el pensament estratègic necessari quan es plantegen decisions de caràcter competitiu, es a dir, quan els beneficis d'un depenen de les decisions dels altres. Analitzar el procés de Negociació com a mitjà per a resoldre conflictes. S'estudiaran diferents tècniques de negociació, les quals capacitaran al estudiant per a conduir una procés d'aquest tipus amb criteri i seguretat.
 4. Introduir la problemàtica de la gestió de projectes empresarials, presentant el cicle de vida d'un projecte, configurant la seva gestió des del punt de vista dels objectius de l'organització i del projecte.
 5. Introduir els diferents àmbits relacionats amb la gestió de projectes, fent especial èmfasis amb la gestió del temps i dels costos

Habilitats

 1. Capacitat per analitzar formalment un procés decisional amb l'objectiu de prendre la millor decisió tenint en compte les limitacions existents.
 2. Capacitat d'analitzar de manera estratègica els conflictes de caràcter competitiu.
 3. Entendre la Negociació com a mitja de resolució de conflictes, i capacitat d'utilitzar un conjunt de tècniques dirigides a negociar millor.
 4. Gestionar un projecte empresarial.

Competències

 1. Gestionar Processos de Decisió.
 2. Capacitat de Negociació i resolució de conflictes
 3. Director de Projecte.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. I.1 Presa de Decisions. Aspectes Organitzatius
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 2,0 0 0 7,0 0 0 15,0

2. I.2 Decisions Multicriteri
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
5,0 6,0 0 0 0 18,0 0 29,0

3. I.3 Decisions amb Incertesa
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
10,0 8,0 0 0 0 16,0 0 34,0

4. I.4 Raonament estratègic
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 2,0 0 0 0 8,0 0 13,0

5. I.5 Negociació
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
9,0 4,0 0 0 0 6,0 0 19,0

6. II.1 Introducció al Project Management
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 0 0 2,0 0 5,0

7. II.2 Gestió de la Integració i de l'Alcanç
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 2,0 0 0 0 4,0 0 9,0

8. II.4 Gestió dels Costos i Financera
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 0 0 0 6,0 0 9,0

9. II.5 Visió Pràctica i Empresarial
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 0 0 0 0 0 2,0

10. II.3 Gestió del Temps
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 2,0 0 0 0 6,0 0 11,0


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
47,0 26,0 0 0 7,0 66,0 0 146,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 7,0
Total hores de treball per l'estudiant 153,0

Metodologia docent

Bàsicament la metodologia s'estructura en base a classes magistrals i la realització de casos pràctics. Es pretén donar a l'assignatura d'un alt nivell de dinamisme, afegint diferents elements que activaran fins a la mesura del possible, la participació dels alumnes.

Així doncs, pel que fa a les classes magistrals, s'intentarà aportar un alt nivell del reflexió i discussió. I pel que fa a les classes pràctiques, es potenciarà la resolució de casos i la realització de simulacions (pel que fa a la negociació)

Mètode d'avaluació

S'estructura l'assignatura en base a un examen final, el qual s'intentarà que no sigui la única nota rellevant dels curs, i per tant, es dona entrada a altres elements importants per avaluar. L'estructura global de l'avaluació serà:

- Examen Final (F). De caràcter individual, a realitzar a final del curs. Suposa un 45% de la nota final.

- Control (C). De caràcter individual, a realitzar a meitat del curs. No tindrà caràcter eliminatori. Suposa un 25% de la nota final.

- Activitats. De caràcter individual i grupal a realitzar al llarg del curs. Suposa un 30% de la nota final.

* Cas de presa de decisió (PD): En grup. Cada alumne realitzarà o una pràctica de presa de decisions multicriteri (PDM) o una pràctica de presa de decisions amb incertesa (PDI). Pes 10% de la nota final.
* Simulació de Negociació 1 (SN1): Pes 3,5% de la nota final.
* Simulació de Negociació 2 (SN2): Pes 4% de la nota final.
* Cas Gestió Projectes Empresarials (GPE): Pes 12,5% de la Nota final

La nota final es calcula:
NF = PD*10% + SN1*3,5% + SN2*4% + GPE*12,5% + Max(C,F)*25% + F*45%

La nota final serà "No Presentat" (NP) quan no s'hagi fet ni l'examen, ni el control, ni s'hagi lliurat més d'una pràctica.

Bibliografía bàsica

 • Antonio Cañabate Carmona Toma de decisiones : análisis y entorno organizativo, Edicions UPC, 1997.
 • Orfelio G. León Tomar decisiones difíciles, McGraw Hill, 2001.
 • RAIFFA, H. El arte y la ciencia de la negociación, Fondo de Cultura Económica, 1991.
 • ORMAZABAL, G. Una Introducción al Project Management en la Construcción, Propera publicació, 2002.
 • Alberto Domingo Ajenjo Dirección y gestión de proyectos : un enfoque práctico, Ra-ma, 2005.

Bibliografía complementària

 • David Jennings, Stuart Wattam Toma de decisiones : un enfoque integrado, Compañía editorial continental, 1996.
 • Avinash K. Dixit y Barry J. Nalebuff Pensar estratégicamente : un arma decisiva en los negocios, la política y la vida diaria, Antoni Bosch, 1992.
 • GARDNER, R. Juegos para empresarios y economistas, Antoni Bosch, 1996.
 • Peter Economy El Arte de la negociación : bases de la efectividad en las relaciones comerciales, IRWIN, 1994.

Enllaços web

 1. http://www.expertchoice.com/software/grouptrialreg.htm
  Aquí podeu descarregar una versió de proves del programa ExpertChoice (vàlida per 15 dies). Aquest programa dona suport al procés de Presa de Decisions Multicriteri. És un bon exemple de suport informàtic per aquest tipus de decisions.


Capacitats prèvies

(-)


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil