Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Estructura de Computadors II (EC2)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
7.5 (6.0 ECTS) AC
 • Obligatòria per a l'EI
 • Obligatòria per a l'ETIS
 • Optativa per a l'ETIG
EC1 - Pre-requisit per la EI , ETIG , ETIS
IC - Pre-requisit per la EI , ETIG , ETIS
P1 - Pre-requisit per la EI , ETIG , ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

A les assignatures prèvies (IC i EC1) l'alumne ha adquirit els coneixements bàsics de com funciona un computador. Totes les pràctiques, exercicis, problemes han estat realitzats sobre computadors pedagògics i simuladors.
L'objectiu principal d'EC2 és que l'alumne aprofundeixi els coneixements ja adquirits i que els apliqui sobre un computador real: un PC compatible basat en un processador IA32.

Objectius Específics

Coneixements

 1. L'alumne ha de conèixer el Llenguatge Màquina d'un processador comercial (IA32).
 2. L'alumne ha de conèixer els dispositius bàsics d'entrada/sortida en una màquina real (PC compatible).
 3. L'alumne ha de comprendre les implicacions que té al rendiment del computador, la velocitat, l'ample de banda i la jerarquia de busos.
 4. Donada una configuració del subsistema d"entrada/sortida, l'alumne hauria d'ésser capaç d'escollir la que obtingui millor rendiment.

Habilitats

 1. L"alumne ha de ser capaç de realitzar programes de 15-25 línies en ensamblador d"una màquina real (IA32).
 2. L"alumne ha de ser capaç d"enllaçar programes escrits en ensamblador amb programes escrits en C, cridant des d"alt nivell a una rutina escrita en ensamblador i viceversa. Inclou el pas de paràmetres i la gestió de les variables locals. L"alumne ha de ser capaç de traduir codi escrit en C a ensamblador. El codi generat ha de ser raonablement eficient.
 3. L"alumne ha d"aprendre a desenvolupar programes en C i ensamblador en un entorno de treball Linux. L"alumne ha de ser capaç d"utilitzar un depurador (debugger) per a eliminar errors en un programa en ensamblador i C.
 4. L"alumne ha de ser capaç de programar operacions bàsiques d"entrada/sortida, utilitzant sincronització per enquesta i per interrupcions.
 5. L"alumne ha de comprendre i saber avaluar els esquemes bàsics de memòries cau que inclouen: algoritmes d"emplaçament, diferents mides de memòria cau i de línia, polítiques d'escriptura, algoritmes de reemplaçament i diversos nivells de cau.
 6. L"alumne ha de saber avaluar l"impacte de realitzar transformacions simples en un programa escrit en C quan aquest s"executa al processador amb una configuració dada de Memòria Cau.

Competències

 1. Capacitat d"abstracció. Capacitat d"enfrontar-se a problemes nous recorrent conscientment a estratègies que han estat útils en problemes resolts anteriorment.
 2. Capacitat d"anàlisi i de síntesi.
 3. Capacitat per a treballar efectivament en grups petits de persones per a la resolució d"un problema de dificultat mitjana.

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Ensamblador de l'IA32
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
12,0 8,0 6,0 0 12,0 20,0 0 58,0
A aquest tema es pretén que els alumnes practiquin amb un ensamblador real a una màquina real. El processador escollit és l"utilitzat als PCs compatibles (Intel Pentium i AMD). L'ensamblador escollit és l'IA32. L'entorn de treball serà el SO Linux.

2. Subsistema de Memòria
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
13,0 7,0 4,0 0 8,0 20,0 0 52,0
En aquest tema es repassaran els conceptes ja coneguts de jerarquia de memòria i localitat. S'estudia un sistema real de memòria principal, la jerarquia de memòria cau amb profunditat, i la memòria virtual.

3. Entrada/Sortida
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
10,0 2,0 1,0 0 2,0 12,0 0 27,0
A aquest tema es repassaran els conceptes ja coneguts d'entrada/sortida (enquesta, interrupcions, DMA, perifèrics, etc). S'estudiaran els dispositius reals d'un PC compatible.En aquest tema també s'estudiaran els elements d'interconnexió d'un computador: els busos, fent èmfasi als busos estàndard i a la jerarquia de busos.


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
35,0 17,0 11,0 0 22,0 52,0 0 137,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 3,0
Total hores de treball per l'estudiant 140,0

Metodologia docent

L'assignatura té 5 hores de classe per setmana: 4 de teoria i problemes i 1 de laboratori.

Les classes de laboratori serviran de suport a la teoria. Els alumnes disposaran de la informació de pràctiques abans de cada sessió. És recomanable que els alumnes preparin la pràctica abans de realitzar-la (llegir la documentació, estudiar els conceptes utilitzats, etc). Igualment és recomanable, un cop acabada la sessió, repassar els conceptes vists. Les sessions de laboratori son presencials i avaluables, i es realitzen de forma exclusiva al grup que està matriculat l'alumne, per tant es imprescindible que no hi hagi solapaments amb el laboratori a l'hora de fer la matriculació.

No es farà una distinció explícita entre les classes de teoria i problemes, sinó que s'aniran distribuint en funció de les necessitats de cada tema.

A aquesta assignatura es pretén realitzar una avaluació continuada. Durant el curs es realitzaran 3 controls. Si l'alumne supera satisfactòriament l"avaluació continuada no serà necessari que realitzi l"examen final.

Mètode d'avaluació

La nota de l'assignatura es calcularà a partir de 2 notes:
- Nota de continguts teòrics (pes 80%).
- Nota de laboratori o continguts pràctics (pes 20%).

La nota de laboratori s'obtindrà a partir de les notes de seguiment de les sessions de pràctiques que elabora cada professor.

La nota de continguts teòrics es pot obtenir per controls al llarg del curs o bé a l'examen final. Durant el curs es realitzaran 3 controls teòrics (C1 Llenguatge Màquina, pes 33%; C2 Jerarquia, pes 33%; C3 Memòria Virtual i Entrada/Sortida, pes 33%). L'alumne que superi la part de continguts teòrics per mitjà dels controls quedarà alliberat, si vol, de l'examen final. Els alumnes que es presentin a l'examen final perdran la nota dels controls de classe.

Bibliografía bàsica

 • Randal E. Bryant, David R. O'Hallaron Computer systems : a programmer's perspective, Pearson Education, 2002.
 • David A. Patterson, John L. Hennessy Estructura y diseño de computadores : interficie circuitería-programación, Reverté, 1999.

Bibliografía complementària

(Informació no introduïda)

Enllaços web

(Informació no introduïda)

Capacitats prèvies

- L'alumne ha de ser capaç de programar rutines senzilles a un ensamblador qualsevol.
- L'alumne ha de ser capaç de programar rutines de complexitat mitja a un Llenguatge d'alt nivell qualsevol.
- L'alumne ha de tenir coneixements bàsics de circuits digitals.
- L'alumne ha de tenir coneixements bàsics d"aritmètica binaria.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil