Saltar al contingut Menu
Mapa
 • Inici
 • Informació
 • Contacte
 • Mapa

Administració de Sistemes Operatius (ASO)

Crèdits Dept. Tipus Requisits
6.0 (4.8 ECTS) AC
 • Obligatòria per a l'ETIS
 • Optativa per a l'EI
SO - Pre-requisit per la EI , ETIS

Professors

Responsable:  (-)
Altres:(-)

Objectius Generals

Assolir el nivell de competencies necessàries per desenvolupar les tasques atribuïdes a un administrador de sistemes "junior" (segons la definició de la System Administrators Guild):

Capacitat per adminitrar per si mateix una instal·lacio petita (10 màquines, totes amb el mateix sistema operatiu, amb 20 usuaris o menys), o una instal·lació
més gran sota supervisió d'un administrador més experimentat.

Atencio directa als usuaris. Recepció de problemes, classificació i redirecció d'incidencies a l'administrador adequat.

Objectius Específics

Coneixements

 1. Les tasques de l'administrador de sistemes, els coneixements necessaris.
  El codi d'ètica de l'administrador de sistemes.
 2. Familiaritat amb la majoria de les comandes de UNIX, tant a nivell d'usuari com d'administració.
 3. Configuracio dels serveis locals: temporització i impressora

 4. Configuració dels principals servidors de xarxa: www, email, ftp, nfs, samba

 5. Principals aspectes de la seguretat d'un sistema. Prevenció d'atacs locals (dels propis usuaris) i remots (de sistemes externs).

Habilitats

 1. Planificació i instal·lació del sistema operatiu. Particionat del disc. Configuració bàsica.
 2. Alta, baixa, i desactivació d'usuaris. Manetniment de les bases de dades del sistema.
 3. Instal·lació i configuració d'aplicacions. Manteniment de diferents versions d'una aplicació.
 4. Monitorització del sistema i gestio de processos.
 5. Manteniment del sistema de fitxers. Realització i restauració de còpies de seguretat.

Competències

 1. Capacitat d'actuar autònomament: Saber treballar de forma independent, rebent només la informació indispensable i un mínim de guiatge.
 2. Capacitat d'aprendre autònomament.
 3. Capacitat de relació interpersonal. Receptivitat respecte l'interlocutor.
 4. Capacitat per resoldre problemes poc estructurats.
 5. Capacitat per prendre decisions en presència d'incertesa o de requisits contradictoris

Continguts

Hores estimades de:

T P L Alt L Ext. Est A Ext.
Teoria Problemes Laboratori Altres activitats Laboratori extern Estudi Altres hores fora d'horari fixat

1. Introducció a l'administració de sistemes operatius
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 2,0 0 4,0 0 0 8,0
Descripció de la figura de l'administrador de sistemes: tasques i responsabilitats, els coneixements necessaris, el codi d'ética. Fonts d'informació i documentació.
 • Laboratori:
  Navegació pel sistema de fitxers (cd, ls), manipulació de fitxers i directoris (mkdir, rmdir, cp, mv, rm), ajuda on-line (man, apropos), cerca d'informacio en fitxers (grep, find), familiaritat amb l'editor "vi". Programació de shell scripts bàsics.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Refrescar els coneixements de UNIX a nivell d'usuari: navegacio pel sistema de fitxers, manipulació de fitxers i directoris, ajuda on-line, cerca d'informacio en fitxers, edició de fitxers amb "vi". Coneixements bàsics de programació de shell scripts.

2. Instal.lació del sistema operatiu
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 6,0 0 0 4,0 0 12,0
Planificació de la instal·lació. Preparació del disc: particionat i formatejat del sistema de fitxers. Estructura del sistema de fitxers de UNIX. L'area de swap. Configuració bàsica. Posta en marxa i aturada del sistema operatiu.
 • Laboratori:
  Planificació d'una instal.lació de Linux. Creació de particions al disc. Formatejat del sistema de fixters. Muntatge del sistema de fitxers. Instal.lació del sistema Linux. Configuració del procés de posta en marxa del sistema operatiu.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Comandes relacionades amb el particionat del disc: fdisk, mke2fs, mkswap, mount

3. Gestió d'usuaris
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 2,0 0 0 4,0 0 8,0
Les bases de dades del sistema. Alta, baixa, i desactivació d'usuaris. Permisos i proteccions. Usuaris i grups especials.
 • Laboratori:
  Creació d'usuaris en uan inatl.lació de Linux atenent a restriccions d'accés compartit a fitxers i directoris. Creació d'usuaris especials.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Comandes relacionades: adduser, deluser, chmod, chown. Significat dels diferents permisos en directoris, fitxers de dispositiu, i fitxers de dades. Els bits de SETUID i SETGID.

4. Gestió d'aplicacions
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 2,0 0 0 4,0 0 8,0
Estructura del sistema de fitxers de UNIX. Instal.lació d'aplicacions. Manteniment de diferents versions d'una aplicació. Formats de distribució de software.
 • Laboratori:
  Instal.lació i configuració d'una aplicació sobre Linux. Execucions de proves de l'aplicació.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Comandes relacionades: zip, rar, tar, gzip, configure, make.

5. Monitorització del sistema
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
1,0 0 0 0 0 4,0 0 5,0
Gestió de processos. Tasques de gestió de processos. Monitorització d'usuaris. Monitorització del disc.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Eines de monitorització del sistema: ps, top, iostat, vmstat, du, df, w, last

6. Manteniment del sistema de fitxers
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
3,0 0 2,0 0 0 4,0 0 9,0
Verificació, optimitzacvió, i reparació del sistema de fitxers. Sistemes de replicació automàtica (RAID). Còpies de seguretat.
 • Laboratori:
  Realitzar i restaurar cópies de seguretat (complertes i incrementals) sobre un sistema Linux usant les eines més comunes: tar i dump.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Eines de còpia de seguretat: dump, tar, gzip, zip

7. Serveis locals
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 4,0 0 0 6,0 0 12,0
Temporització i automatització de tasques. Sistema d'impressió a UNIX. Serveis d'informació.
 • Laboratori:
  Programació avançada de shell scripts usant llenguatge shell (sh) i Perl. Execució temporitzada de shell scripts usant at i CRON. Automatització d'algunes tasques de manteniment del sistema operatiu.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Llenguatges de programació de shell scripts: shell, perl. Comandes relacionades: finger, id, whois, w, rusers

8. Serveis de xarxa
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
6,0 0 6,0 0 0 6,0 0 18,0
El superservidor. Portmapper i RPCs. Resolució de noms (DNS). Transferència de fitxers (FTP). World Wide Web (HTTP). Correu electònic (SMTP).
 • Laboratori:
  Configuració del client de DNS. Configuració del servidor de DNS (primari i secundari).
  Instal.lació i configuració del servidor de web (Apache). Creació de CGI's i generació de contingut dinàmic en pàgines web.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Configuració del client de correu electrònic. Filtres de correu electrònic. Nocions bàsiques de pàgines web: HTML.

9. Serveis de fitxers
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
2,0 0 2,0 0 0 4,0 0 8,0
Sistemes de fitxers en xarxa (NFS, SMB). Administració de sistemes distribuida (NIS).
 • Laboratori:
  Configuració del servidor de Samba. Muntatge de directoris remots en una xarxa mixta Windows/Unix.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Configuració de NFS i SMB (Samba).

10. Protecció i seguretat
T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
4,0 0 0 0 0 6,0 0 10,0
Seguretat local: permisos i proteccions, autenticació d'usuaris, accés a dispositius. Seguretat en xarxa: serveis actius, filtrat de connexions. Auditoria de seguretat. Encriptació i firma digital.
 • Activitats de laboratori addicionals:
  Lectura i comentari de textos sobre seguretat informàtica. Eines d'auditoria de seguretat.


Total per tipus T      P      L      Alt    L Ext. Est    A Ext. Total 
26,0 0 26,0 0 4,0 42,0 0 98,0
Hores addicionals dedicades a l'avaluació 20,0
Total hores de treball per l'estudiant 118,0

Metodologia docent

Els objectius de l'assignatura s'assoliran mitançant una combinació de classes expositives, aprenentatge cooperatiu, sessions pràctiques de laboratori, i treball personal de l'alumne.

Les classes de teoria combinaran la classe expositiva en que el professor descriu els conceptes mes rellevants del tema a tractar; l'aprenentage copoperatiu entre els alumnes, que hauran de desenvolupar en grups alguns dels conceptes exposats pel professor; i el treball personal de l'alumne, que haurà de complertar els conceptes no exposats pel professor en base a la bibliografia.

Les classes pràctiques permetran a l'alumne posar a prova els coneixements i habilitats adquirits en una situació real, en què hauran d'actuar com administradors de sistemes de la seva pràpia màquina.

Mètode d'avaluació

La nota final de l'assignatura es deriva d'una avaluació de la teoria i del resultat d'una prova de laboratori.

La nota de la part teòrica s'obtindrà mitjançant una o vàries proves parcials (P) distribuides durant el quadrimestre i una prova final (F). Si la nota (P) és igual o superior a 6 l'assistència a l'examen final serà optativa. La part pràctica s'avaluarà en base a una prova individual realitzada en les darreres setmanes de curs (L).
Adicionalment es podrà negociar amb els professors de l'assignatura un treball optatiu (Opt).

Esquemàticament la avaluació és la següent:

Si (P) >= 6 i no s'ha fet el final
Nota = 50% (P) + 50% (L) + (Opt)
altrament
Si (P) > (F) -> Nota = 25% (P) + 25% (F) + 50% (L) + (Opt)
Si (P) <= (F) -> Nota = 50% (F) + 50% (L) + (Opt)

Bibliografía bàsica

 • Evi Nemeth ... [et al.] UNIX system administration handbook, Prentice Hall PTR, 2001.
 • leen Frisch Essential system administration, O'Reilly, 2002.
 • Craig Hunt TCP/IP network administration, O'Reilly, 2002.
 • W. Richard Stevens TCP/IP illustrated, Addison-Wesley, 1994-1996.

Bibliografía complementària

 • Simson Garfinkel, Gene Spafford & Alan Schwartz Practical UNIX and Internet security, O'Reilly, 2003.
 • Murray Stokely and Nik Clayton, [editors] FreeBSD handbook, FreeBSD, 2002.
 • Varios autores The Linux System Admionistrator's Guide, Linux Documentation Project, 2001.
 • Varios autores Linux Network Administrator's Guide (version 2), Linux Documentation Project, 2002.

Enllaços web

 1. http://sageweb.sage.org/
  The System Administrators Guild. Asociacion dedicada a promocionar la figura del administrador de sistemas. Mucha informacion disponible, cursos de formacion, etc.


 2. http://www.linuxdoc.org
  Linux Documentation Project. En aquesta web podem trobar molta informacio sobre administracio i manteniment de Linux, majorment aplicable a altres sistemes UNIX, ia a l'administracio de sistemes en general.


 3. http://www.cert.org/tech_tips/usc20_full.html
  UNIX Secirity Checklist v2.0. Dins del marc del CERT trobem una llista d'aquells punts vulnerables d'un sistema UNIX que l'administrador hauria de coneixer.


 4. http://studies.ac.upc.es/FIB/ASO
  Pagina web de l'assignatura al DAC. Apunts, examens, documentacio, llibres, manuals, articles d'interes, i links diversos relacionats amb l'administracio de sistemes operatius.


Capacitats prèvies

Coneixements de UNIX a nivell d'usuari: navegació a traves del sistema de fitxers (cd, mkdir, rmdir, ls, cp, rm, mv), ajuda on-line (man, apropos), cerca d'informació en fitxers (grep, find), familiaritat amb l'editor "vi".

Coneixements bàsics de programació de shell scripts.

Coneixements de programació en C, i de l'eina Make.

Coneixements de l'estructura interna del sistema operatiu: taula de processos, sistema d'entrada/sortida, descriptors de dispositius, sistemes de fitxers, inodes, memòria virtual.


Compartir

 
logo FIB © Facultat d'Informàtica de Barcelona - Contacte - RSS
Aquest web utilitza cookies pròpies per oferir una millor experiència i servei. En continuar amb la navegació entenem que acceptes la nostra política de cookies.
Versió clàssica Versió mòbil