Comissió de Qualitat

Esteu aquí

La Comissió de Qualitat actuarà en l’àmbit del seguiment i l’avaluació de la qualitat en els diferents serveis de la Facultat.

Aquesta comissió ha de fer arribar propostes de millora als diversos òrgans col•legiats o unipersonals de la Facultat.

Composició d’aquesta comissió:

 1. El Degà o Degana, que la presideix
 2. El Vicedegà o Vicedegana de Qualitat
 3. El Cap o la Cap dels Serveis de Gestió i Suport
 4. El Cap o la Cap d’Àrea de Suport a la Presa de Decisions, amb veu i sense vot, i que actuarà de secretari o secretària
 5. Dos membres del col·lectiu de la UPC nomenats pel Rector o Rectora
 6. Dos professionals del sector TiC nomenats pel Degà o Degana
 7. Dos representants del personal docent i investigador adscrit o vinculat a la Facultat
 8. Un representant del personal d’administració i serveis adscrit a la Facultat
 9. Dos representants de l’Estudiantat matriculat a la Facultat


La designació dels dos representants del personal docent i investigador, del representant del personal d’administració i serveis i dels dos representants de l’Estudiantat es farà a partir d’una candidatura proposada pel Degà o Degana i aprovada per la Comissió Permanent amb el suport d’una majoria, com a mínim, de les 2/3 parts dels vots emesos vàlidament; el mandat dels dos representants del personal docent i investigador i del representant del personal d’administració i serveis és de dos anys i el dels dos representants de l’Estudiantat és d’un any.

Composició (febrer 2018)

 • Degà: Josep Fernandez Ruzafa
 • Vicedegana de Qualitat: Roser Rius Carrasco
 • Cap dels Serveis de Gestió i Suport: Carme Murillo Barranco
 • Cap d'Àrea de Suport a la Presa de Decisions: José Manuel Diéguez Pérez
 • Persona nomenada pel Rector: Asunción Moreno Bilbao
 • Persona nomenada pel Rector: Ricardo Vega Alemparte
 • Persona nomenada pel Degà o Degana: Josep Miquel Oliver
 • Persona nomenada pel Degà o Degana: Carlos Navarro García

MEMBRES ELECTIUS PDI

 • Carlos Álvarez Martínez
 • Mercè Mora Giné

MEMBRE ELECTIU PAS

 • Albert Obiols Vives

MEMBRES ELECTIUS ESTUDIANTAT

 • Adrià Cabeza Sant'Anna
 • Víctor Giménez Ábalos