CAIMAI

Esteu aquí

Comissió Acadèmica Interuniversitària del Màster en Intel·ligència Artificial

Òrgans de govern del màster i mecanismes per tal d’assegurar la coordinació interuniversitària i de garantir la qualitat del màster.

 1. La universitat coordinadora del màster és la Universitat Politècnica de Catalunya. A la UPC el programa queda adscrit acadèmicament a la Facultat d’Informàtica de Barcelona. A la URV el programa queda adscrit a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria. A la UB el programa queda adscrit a la Facultat de Matemàtiques. El coordinador o coordinadora general del màster serà un membre del claustre del professorat del màster pertanyent a la universitat coordinadora.
 2. Els sistemes d’assegurament de la qualitat seran els de la universitat coordinadora.
 3. Per tal garantir la coordinació de l’oferta formativa i l’assegurament de la qualitat del màster, es crearan els següents òrgans de govern i mecanismes de coordinació del màster interuniversitari:
 1. L’òrgan responsable del Màster (ORMAI), que s’anomenarà Comissió Acadèmica Interuniversitària del MAI (CAIMAI) i que s’encarregarà del govern i la coordinació del màster.
 2. El coordinador o coordinadora general del màster, que serà nomenat per l'òrgan de govern permanent de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, després d'escoltar els membres de la CAIMAI, i ratificat per les altres universitats.
 3. El coordinador intern o coordinadora interna del màster per a cadascuna de les universitats, que serà el Degà o Degana o el Director o Directora dels centres docents involucrats a cada universitat, o la persona designada d’acord amb els mecanismes establerts per cada universitat.
 4. La CAIMAI estarà integrada pel coordinador o coordinadora general, els coordinadors interns o coordinadores internes de cada universitat, i per tants membres vocals com blocs temàtics optatius hi hagi en el pla d’estudis. En qualsevol cas, hi haurà com a mínim un o una vocal de cadascuna de les universitats participants. Els o les vocals seran professors o professores del màster, nomenats per l'òrgan de govern permanent de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, després d'escoltar els coordinadors o coordinadores, i ratificats per les altres universitats. Aquests nomenaments tindran una vigència de 3 anys, excepte renúncies o canvis necessaris per al bon funcionament del màster.

Composició

Coordinador General

 • Ulises Cortés

Coordinadors Interns

 • Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona: Maite López
 • Facultat d'Informàtica de Barcelona de la Universitat Politènica de Catalunya: Daniel Jiménez-González
 • Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la Universitat Rovira i Virgili: David Riaño

Vocals (març 2019)

 • Computational Intelligence: Àngela Nebot 
 • Professional Practices: Javier Vázquez-Salceda
 • Human-Computer Interaction: Jordi Turmo
 • Multi-Agent Systems: Maite López
 • Modelling, Reasoning, & Problem Solving: Javier Larrosa
 • Knowledge Engineering & Machine Level: David Riaño
 • Vision, Perception and Robotics: Albert Oller