Sol·licitud títol de doble titulació (estudiants incoming)

Esteu aquí

Els estudiants incoming de doble titulació que hagin cursat a la FIB els crèdits acordats segons conveni bilateral estaran en condicions de tancar el seu expedient a la FIB, un cop hagin aportat la documentació requerida.

Una vegada l'estudiant tingui l'expedient tancat i a l'e-secretaria aparegui com a titulat podrà sol·licitar l'expedició del títol universitari oficial corresponent i del suplement europeu al títol (SET) que l'acompanya.

La persona que fa la sol·licitud ha de ser l'interessat o una altra persona en el seu nom amb una autorització original i fotocòpia del Passaport de l'interessat.

  • A l'Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) es facilitarà la sol·licitud d'expedició, que haurà de ser revisada i signada per la persona sol·licitant (és imprescindible que aquesta informació sigui la mateixa que apareix en el DNI o passaport). Tot seguit s'expedirà la taxa de sol·licitud del títol, que s'haurà d'abonar.
  • Si la sol·licitud la realitza una persona autoritzada, haurà d'aportar el document d'autorització amb la signatura original de la persona interessada i la fotocòpia del DNI vigent, tant de la persona interessada com de l'autoritzada. L´Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) facilitarà a la persona autoritzada la sol·licitud d'expedició per tal sigui revisada i signada per la persona sol·licitant, (és imprescindible que aquesta informació sigui la mateixa que apareix en el DNI o passaport). La sol·licitud ha de portar la signatura original de la persona interessada (no són vàlides signatures fotocopiades o escanejades). La persona autoritzada ha de lliurar a l'Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) la sol·licitud original signada i s'expedirà la taxa de sol·licitud del títol, que s'haurà d'abonar.
  • Un cop abonada la taxa i retornat el justificant de pagament, des de l'Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) es lliurarà a la persona interessada o autoritzada els resguards del títol i SET. Aquest resguard té la mateixa validesa que el títol original mentre aquest està en tràmit d'expedició.

Tràmit presencial

Es podrà realitzar la sol·licitud de títol i/o SET a l'Àrea de Gestió Acadèmica (Secretaria) en l'horari de 9.30 a 13.30 hores.

Durant els períodes de matrícula, als mesos de febrer i juliol, no es podrà realitzar aquest tràmit. En casos degudament justificats, poseu-vos en contacte amb Secretaria (934017728).

Estudiants Incoming de doble titulació

Per tancar l’expedient serà necessari rebre per correu postal la documentació següent:

  • Fotocòpia del passaport
  • Certificat de notes original de la universitat d’origen
  • Fotocòpia compulsada del  títol obtingut a la universitat d’origen

218,15 €

Aquest pagament es pot fer mitjançant:

  • Targeta de crèdit a la secretaria o bé
  • En efectiu a l'entitat bancària amb els impresos que, a aquest efecte, es lliuren a secretaria.