Treball Final de Màster

Esteu aquí

El Treball Final de Màster (TFM) del Master en Intel·ligència Artificial es cursa en el 3r. semestre. Consta de 18 crèdits ECTS i es pot realitzar a la Facultat, en una empresa (espanyola o estrangera) o en una altra universitat (espanyola o estrangera).

La FIB disposa de nombrosos convenis amb empreses i universitats estrangeres que faciliten a l’estudiant la possibilitat de realitzar el Treball Final de Màster en una d’aquestes modalitats.

Procediment

1. Inscripció del TFM

Cal inscriure el TFM abans de matricular‐lo. Es pot inscriure quan es tenen aprovats un mínim de 30 ECTS de les assignatures obligatòries del màster. La inscripció es realitzarà mitjançant el formulari, que caldrà lliurar, degudament omplert i signat, a la primera planta de l'edifici B6, en horari d'atenció al públic.

Període d'inscripció

1r semestre: dijous 06 setembre 2018 to divendres 18 gener 2019

2n semestre: dilluns 11 febrer 2019 to divendres 12 juliol 2019

 

2. Matrícula del TFM

Es pot matricular el TFM quan es tenen aprovades un mínim de 30 ECTS les assignatures obligatòries. La matrícula del TFM serà de 18 crèdits ECTS. La matrícula té la validesa que marca la normativa de la UPC en vigor.

Període de matrícula

1r semestre (preinscripcions realitzades el 2n semestre del curs 2017-2018): 19 | juliol | 2018

2n semestre (preinscripcions realitzades el 1r semestre del curs 2018-2019): 6 | febrer | 2019

 

3. Torn de Lectura

El tribunal és fixe per cada especialitat. La data de lectura s'assignarà en funció del tribunal.

Si la defensa del TFM no es fa en el semestre en el qual s'ha matriculat, l’estudiant pot triar si vol fer una matrícula addicional en el quadrimestre següent o bé una matrícula ordinària més endavant. A la matrícula addicional només s’han d’abonar els serveis administratius (gestió de l'expedient acadèmic, suport a l'aprenentatge i assegurança escolar, si és aplicable). En canvi, la matrícula ordinària implica el pagament complet, amb el recàrrec corresponent per repetició.

Període ordinari

TFM matriculats el 2018-1: 28 | gener | 2019 - 1 | febrer | 2019

TFM matriculats el 2018-2: 1 | juliol | 2019 - 5 | juliol | 2019

Periode extraordinari (extensió de matricula)

TFM matriculats el 2017-2: 22 | octubre | 2018 - 26 | octubre | 2018

TFM matriculats el 2018-1: 23 | abril | 2019 - 26 | abril | 2019

 

4. Lliurament de la memòria

Acabat el TFM l'estudiant ha de lliurar-ne la memòria al Racó en el periode indicat al calendari acadèmic, de manera que el tribunal en pugui disposar d'aquesta amb antelació suficient. La memòria serà validada pel director/ponent a través del Racó, i aquesta passarà després a ser automàticament accessible per als membres del tribunal.

Període ordinari

TFM matriculats el 2018-1: 15 | gener | 2019

TFM matriculats el 2018-2: 18 | juny | 2019

Període extraordinari (extensió de matrícula)

TFM matriculats el 2017-2: 15 | octubre | 2018

TFM matriculats el 2018-1: 15 | abril | 2019

 

5. Lectura de TFM

L'alumne haurà de defensar el seu treball en sessió pública davant d'un tribunal. El tribunal es nomenarà i es farà públic, com a mínim, quinze dies abans de la data prefixada per defensar el TFM, i estarà constituït per tres professors de la FIB, que actuaran amb el rols de president, secretari i vocal. Com a mínim, un dels professors ha de tenir docència assignada al programa de màster o n’hi ha d’haver tingut en algun dels dos cursos acadèmics anteriors.