Què és el Pràcticum?

El Pràcticum, a la UPC l’entenem com un element vertebrador. Els continguts del mòdul genèric i del mòdul específic, impartits paral·lelament a l’estada en els centres de pràctiques, complementen la capacitació docent del futur professorat. Per tant, es pretén integrar l’experiència viscuda en un entorn real d’aprenentatge amb les competències treballades a l’aula universitària, per millorar així la seva adquisició. Constitueix per tant un model de pràctiques en alternança, altament eficaç en una formació professionalitzadora.

Les pràctiques obligatòries curriculars estan emparades en un conveni marc signat entre el Departament d’Ensenyament i la UPC.

A la UPC el Pràcticum té un pes de 14 dels 60 ECTS globals que formen el pla docent.

On es fa el Pràcticum?

L’estudiantat del màster realitzarà el pràcticum als centres acreditats com a “centres formadors” pel Departament d'Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o per titulació  (en el cas dels estudiants matriculats en FP). L’estudiantat, que ja estan treballant com a docents (en centres concertats o públics), caldrà que posin en coneixement de la universitat aquest fet per tal d’articular un itinerari de pràctiques individualitzat i específic.

Quan es fa el Pràcticum?

L’estructura del pràcticum implica simultaniejar les classes presencials a la Universitat amb l’estada al centre de secundària. Per tant, aquest es realitza al llarg del curs acadèmic. L’horari a realitzar en els centres de pràctiques és de matins en l’especialitat de Tecnologia i pot ser matí o tarda en el cas de l’especialitat d'FP. El mentor/a del centre conjuntament amb el/la coordinador/a proposen un horari a l’alumnat del Màster, tenint en compte:

  1. La distribució proposada per la Universitat
  2. L’horari del centre i del tutor, i
  3. Les classes presencials en la Universitat

Per a la modalitat de FP semipresencial les pràctiques es realitzen presencialment en el centre assignat.

Tutories durant el pràcticum

Durant aquesta estada cada estudiant/a compta amb dos/dues tutor/es:

  1. Mentor/a de pràctiques: És el professor o professora del centre de secundària que vetlla per la realització de les pràctiques al llarg de l’estada. Intervé en l’avaluació de l’assignatura.
  2. Tutor UPC: Realitza un seguiment de l’estudiant durant el pràcticum, i interactua amb el tutor/a de secundària per a garantir el bon desenvolupament del pràcticum. 

Seminaris del pràcticum

Tot i que les pràctiques es realitzen principalment en els centres docents, al llarg del curs es desenvolupen uns seminaris presencials de seguiment que integren i treballen aspectes relacionats amb les diferents experiències de pràctiques.