Accés als estudis

Esteu aquí

La UPC és una universitat pública i per tant l'accés es fa a través de l'Oficina d'Accés a la Universitat:

Trobaràs tota la informació (vies d'accés, preinscripció, calendari, etc) a: http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/

Es pot accedir als estudis de la FIB després d'haver cursat:

 

Canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols

Oferta de places curs 2019-2020 (1r. quadrimestre)

Grau en Enginyeria Informàtica: s'oferiran 5 places

Grau en Ciència i Enginyeria de Dades: s'oferiran 5 places

Els estudiants que volen canviar d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols poden sol·licitar l’admissió directament a un centre o estudi sense haver d’obtenir-ne la plaça pel procés de preinscripció, si se’n reconeix un mínim de 30 ECTS, d’acord amb el que estableix l’apartat 4.1 d’aquesta normativa, i si compleixen els criteris que s’especifiquen a continuació.

L’accés per canvi d’universitat i/o d’estudis universitaris oficials espanyols implica en tots els casos el tancament de l’expedient d’origen. En conseqüència, no poden accedir en cap cas per aquesta via els estudiants titulats o que estan en disposició d’obtenir el títol, ni els que volen simultaniejar estudis o cursar un itinerari conduent a una doble titulació.

Els terminis que cal tenir en compte a l’efecte d’aquesta sol·licitud s’estableixen anualment al calendari acadèmic dels estudis universitaris de la UPC.

Requisits per a l’admissió als estudis

 • Reconeixement d’un mínim de 30 ECTS en els estudis als quals es vol accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas no es reconeix el treball de fi de grau.
 • No estar afectat per les normes de permanència als estudis d’origen, si aquests s’han cursat a la UPC. Un estudiant declarat no apte en aplicació dels apartats 5.4 i 5.5 de la Normativa de permanència dels estudis de grau de la UPC es considera que està afectat durant els dos anys següents a la seva desvinculació. Si ha estat desvinculat en aplicació de l’apartat 5.8, es considera que està afectat durant el temps de desvinculació que ha resolt el rector o rectora.

Si no es reuneixen aquests requisits, s’ha d’obtenir la plaça pel procés de preinscripció.

Criteris d'assignació

 • Nota mitjana de les assignatures convalidades en el moment de realitzar la sol·licitud.
 • En cas d'empat, aquest es dirimirà amb el nombre de crèdits convalidat.

Documentació necessària

 • Certificació acadèmica personal emesa pel Centre d'Origen
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats i segellats pel Centre d'Origen
 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia compulsada del document d'accés a la Universitat on consti la nota d'accés
 • Ompliu aquestes sol·licituds :  

No s'admetrà cap sol·licitud sense el previ pagament de les taxes corresponents. Aquest pagament es farà mitjançant targeta de crèdit a la Secretaria de la FIB.

Període de presentació de sol·licituds

Del 15 de juny al 5 de juliol de 2019

La sol·licitud d'admissió es presentarà a la Secretaria amb la documentació necessària.

La resolució es farà publica el 23 de julio de 2019

Si sou admesos/admeses per aquesta via haureu d'abonar les taxes de trasllat d'expedient al centre d'origen i lliurar-les en el moment de formalitzar la matrícula.

Resolució

 

Estudiants que han cursat estudis universitaris estrangers

Els estudiants que hagin cursat els estudis universitaris a l'estranger hauran de sol·licitar la convalidació d'aquests estudis per poder-se incorporar en una universitat espanyola.

El procediment d'accés a la Universitat variarà en funció del nombre de crèdits convalidats:

 1. Els estudiants que puguin convalidar un mínim de 30 ECTS sol·licitaran l'admissió directament al centre on vulguin continuar els estudis. Aquests estudiants no podran fer la preinscripció.
 2. Es convalidaran un mínim de 30 ECTS dels estudis als quals es vulgui accedir, corresponents a assignatures obligatòries. En cap cas es convalidarà el treball de finalització de grau. L'assignació de places por aquesta via —que és competència del centre docent— es realitzarà d'acord amb l'oferta de places per a l'admissió a través del canvi d'universitat i/o d'estudis universitaris oficials espanyols.
 3. Els estudiants que convaliden menys de 30 ECTS realitzaran la preinscripció demanant només l'estudi del centre que hagi fet aquesta convalidació i presentaran el certificat de l'estudi de convalidació emès pel centre. La qualificació que constarà a l'efecte de preinscripció serà un 5.

Documentació necessària

 • Títol oficial o certificat oficial acreditatiu, si escau.
 • Certificació acadèmica personal.
 • Pla d'estudis i programes de les assignatures, publicats pel centre corresponent.
 • DNI en el cas de ciutadans espanyols.
 • Document que acrediti la seva identitat en el cas de ciutadans estrangers.

Els documents acadèmics hauran de ser oficials, originals i expedits per les autoritats competents, i legalitzats per via diplomàtica.

Quan les fotocòpies siguin compulsades i legalitzades per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país de la persona que realitza la sol·licitud, no serà necessari acompanyar-les dels documents originals. Així mateix, tots hauran d'anar acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català.

Legalització dels documents expedits a l'estranger

No s'exigirà cap tipus de legalització per als documents expedits per estats membres de la Unió Europea o signataris de l'Acord sobre l'espai econòmic europeu.

En la resta de casos, els documents expedits a l'estranger hauran de legalitzar-se d'acord amb les següents condicions:

 1. Per als documents expedits en països que hagin subscrit el Conveni de La Haya de 5 d'octubre de 1961 serà suficient la legalització única o “postil·la” emesa per les autoritats competents del país.
 2. Els documents expedits en països que hagin subscrit el Conveni Andrés Bello hauran de ser legalitzats per via diplomàtica. Per a això, hauran de presentar-se en:
  • Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats d'estudis i en el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
  • Ministeri d'Afers exteriors del país on es van expedir els documents.
  • Representació diplomàtica o consular d'Espanya al país que expedeixi els documents.
 3. Documents expedits en la resta de països: hauran de legalitzar-se per via diplomàtica. Per realitzar aquest tràmit hauran de presentar-se en:
  • Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats d'estudis i en el ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
  • Ministeri d'Afers exteriors del país on es van expedir els esmentats documents.
  • Representació diplomàtica o consular d'Espanya al país que expedeixi els documents.
 4. Si els documents han estat expedits per les autoritats diplomàtiques o consulars d'altres països a Espanya, també hauran de legalitzar-se en el Ministeri d'Afers exteriors espanyol.

Traducció dels documents expedits a l'estranger

Els documents expedits a l'estranger aniran acompanyats de la traducció oficial al castellà o al català. La traducció oficial podrà realitzar-se:

 1. Mitjançant un traductor jurat o traductora jurada, que haurà de tenir l'autorització corresponent o haurà d'estar inscrit a Espanya.
 2. Mitjançant qualsevol representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
 3. Mitjançant la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del com tingui la ciutadania la persona que realitzi la sol·licitud o del país d'on procedeixi el document.
 4. Mitjançant un traductor o traductora oficial a l'estranger, que la seva signatura haurà d'estar degudament legalitzada.