Assignatures

Obligatòries

Acrònim Nom complet Obert 16-17
AMMM Mètodes Algorísmics per a Models Matemàtics Q1, Q2
CPDS Concurrència, Paral·lelisme i Sistemes Distribuïts Q1, Q2
SIRI Seminaris d'Innovació i Recerca en Informàtica
SMDE Modelatge Estadístic i Disseny d'Experiments Q1, Q2
TMIRI Tècniques i Metodologia de la Innovació i la Recerca en Informàtica Q1, Q2

Especialitat

Computació Avançada

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
ADS Estructures de Dades Avançades Q2
CC Complexitat Computacional Q2
CPS Resolució de Problemes Combinatoris Q2
RA Algorismes Aleatoris Q1
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
ADM Algorísmia per a Mineria de Dades Q2
AGT Teoria de Jocs Algorísmica Q1
AVLSI Algorismes per a VLSI Q1
CSN Xarxes Socials i Complexes Q1

Gràfics i Realitat Virtual

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
AM Modelatge Avançat Q2
FRR Representació Realista d'Alta Velocitat Q2
GTCG Eines Geomètriques per a Gràfics per Computador Q1
VAR Realitat Virtual i Augmentada Q1
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
EA Elements d'Animació Q1
GP Processament Geomètric Q1
RRMM Representació en Temps Real de Models Massius Q2
VV Visualització del Volum Q1

Xarxes de Computadors i Sistemes Distribuïts

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
CN Xarxes de Computadors Q1
INM Introducció al Modelatge de Xarxes Q1
MGTN Mecanismes i Teoria de Jocs en Xarxes Q2
SNM Modelatge Estocàstic de Xarxes Q1
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
CLC Cloud Computing Q2
DS Sistemes Descentralitzats Q2
FINE Xarxes d'Internet del Futur Q1
IAS Aplicacions i Seguretat en Internet Q1

Mineria de Dades i Intel·ligència Empresarial

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
DAKD Anàlisi de Dades i Descobriment de Coneixement Q1
DW Data Warehousing Q1
ML Aprenentatge Automàtic Q2
MVA Anàlisi Multivariant Q2
OD Open Data Q2
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
ADM Algorísmia per a Mineria de Dades Q2
ANLP Processament Avançat del Llenguatge Natural Q2
ASM Modelat Estadístic Avançat Q1
BSG Bioinformàtica i Genètica Estadística Q1
IR Recuperació de la Informació Q1
KMLMM Aprenentatge Automàtic Basat en Kernel i Modelat Multivariant Q1
OTDM Tècniques d'Optimització per a la Mineria de Dades Q1
SNLP Processament Estadístic del Llenguatge Natural Q1
SOBI Bussiness Intelligence Orientada als Serveis Q1

Computació d'Altes Prestacions

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
MA Arquitectura de Multiprocessadors Q2
OS Sistemes Operatius Q1
PA Arquitectura del Processador Q1
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
APA Arquitectura Avançada del Processador Q2
CHPC Compiladors per Computadors d'Altes Prestacions Q1
NCD Disseny de Circuits Nanoelectrònics Q2
PD Disseny del Processador Q1
PPTM Eines i Models de Programació Paral·lela Q2
SA Arquitectura de Supercomputadors Q1
SCA Supercomputació per Aplicacions Exigents Q1

Enginyeria de Serveis

Assignatures obligatòries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
EB E-Business Q2
RES Enginyeria de Requisits pels Serveis Q2
SM Gestió de Serveis Q1
SOA Arquitectura Orientada als Serveis Q2
Assignatures complementàries d'especialitat
Acrònim Nom complet Obert 16-17
ASE Enginyeria del Software Avançada Q1
BIP Projecte d'Intel·ligència Empresarial Q1
DW Data Warehousing Q1
SEAIT Aspectes Socials i Ambientals de Les Tecnologies de la Informació Q1
SOBI Bussiness Intelligence Orientada als Serveis Q1
VBP Viabilitat de Projectes Empresarials Q1
WS Serveis Web Q1